การศึกษาเปรียบเทียบการปรับตัวในช่วงความปกติรูปแบบใหม่ระหว่างกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่มีความแตกต่างกันด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล และการป้องกันตนเองจาก COVID-19

Main Article Content

อธิราช รัตนบุรี
เขมิกา พรหมรัตน์
โกเมนทร์ เอ้งฉ้วน
พัชรพร ปิ้นทองพันธ์
ประภัสสร แวทไธสง
ปนัสยา พหลภักดี
ศศิธร พริกบางเข็ม
นันทพร กลิ่นจันทร์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการปรับตัวในช่วงความปกติรูปแบบใหม่ (New normal) ของนักศึกษาและ 2) เพื่อเปรียบเทียบการปรับตัวของนักศึกษาจำแนกตามเพศ ภูมิลำเนา รายได้ต่อเดือน แหล่งเงินทุนในการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมปลาย (GPAX) สำนักวิชา ลักษณะหอพัก จำนวนสมาชิกร่วมห้องพัก ประวัติการได้รับวัคซีน COVID-19 ประสบการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ลักษณะการเรียนและความสามารถในการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันตนเอง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 347 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม 283 คน (81.56%) เก็บข้อมูลออนไลน์โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น โดยการส่ง QR-Code วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงบรรยาย เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติ t-test และ ANOVA เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยหลังการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least-Significant Difference (LSD)


 ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยการปรับตัวในช่วง New normal ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในภาพรวมและรายด้าน (ด้านการเรียน สังคม อารมณ์และการเข้าร่วมกิจกรรม) อยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่แตกต่างกันที่มีผลการปรับตัวของนักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ความสามารถในการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันตนเองจาก COVID-19 ของนักศึกษา ประเภทของหอพัก (ห้องปรับ


อากาศ, ห้องพัดลม) จำนวนสมาชิกร่วมห้องพัก (2, 3, 4 คน) ลักษณะการเรียน  (On-site, on-line, on-site


และ on-line) และรายได้ต่อเดือน โดยนักศึกษาที่มีความสามารถในการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่แตกต่างกันมีการปรับตัวในภาพรวมและทุกด้านแตกต่างกัน นักศึกษาที่พักหอพักแตกต่างกันมีการปรับตัวในภาพรวมและด้านอารมณ์แตกต่างกัน นักศึกษาที่มีจำนวนสมาชิกร่วมห้องพักแตกต่างกันมีการปรับตัวในด้านการเรียนแตกต่างกัน นักศึกษาที่มีลักษณะการเรียนแตกต่างกันมีการปรับตัวด้านอารมณ์แตกต่างกัน และนักศึกษาที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีการปรับตัวด้านการเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวในช่วง New Normal ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 รายได้ต่อเดือน รูปแบบการเรียน และจำนวนสมาชิกร่วมห้องในหอพัก

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

Hunsuwan, K., Wongplomhiran, S. (2020). Instructional management in the new normal in the COVID-19 Crisis. Journal of Nisitwang, 22(2), 51-59. (in Thai).

Khempet, N., (2018). The ability of adaptation of the undergraduate freshmen in college of politics an governance, Mahasarakham university. Journal of Politics and Governance, 8(2), 186-199. (in Thai).

Maenin, T. (2021). Adaptation of the first year class of bachelor degree level in Chitraladatechnology institute. Journal of Rattana Bundit University, 16(2), 74-90. (in Thai).

Morasakul, B. & Punthasee, P. (2021). Knowledge and prevention behaviors regarding COVID-19 among the first-year nursing students of Saint Theresa international college and Saint-Louis college. Regional Health Promotion Center 9 Journal, 15(37), 179-195. (in Thai).

Ontongtim, S., Laochirankul, P., Pojpanichphong, S & Duangtip, C. (2017). The adjustment of the first year undergraduate students of higher education in Sittutes within Muang district in Chaing Rai province. APHEIT Journals, 6(1), 18-25. (in Thai).

Petchprayoon, C., Lertratdechakul, C. & Phatthanaphakdi, N. (2011). Self-adjustment ability of first year students in public university. The Journal of KMUTNB, 21(1), 157-166. (in Thai).

Puttanont, W. (2020). “New Normal” Thai education with 4 new ways of learning. Retrieved from https://www.thebangkokinsight.com/news/business/367124/. (in Thai).

Royal Society of Thailand. (2022). “New normal”. Retrieved from https://royalsociety.go.th/บัญญัติศัพท์-new-normal/. (in Thai).

Ruangsri, B., Wisetkan, A., Noonsakun, S. & Rungrangsee, W. (2021). Teaching and learning in the new normal Covid-19 era using the format on-site teaching and learning. Journal of Human Society, The Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, 11(2), 29-45. (in Thai).

Sangsawangwatthana, T., Sirisaiyas, N. & Bodeerat, C. (2020). “New normal” a new way of life and adaptation of Thai people after Covid-19: work education and business. Journal of Local Governance and Innovation, 4(3), 371-386. (in Thai).

Sansupa, K., Kongkranphan, U., Sucaromana, U. & Nantasen, P. (2020). The adjustment of undergraduate student in pandemic Covid-19. Journal of MCU Humanities Review, 6(2), 83-97. (in Thai).

Srisaard, B. (2010). Basic research. Bangkok: Suweeriyasan. (in Thai).

Suwannakhot, N. (2010). The adjustment of the first year undergraduate student at Naresuan University. Journal of Education Research Faculty of Education, Srinakharinwirot University, 7(2), 134-141. (in Thai).

Tanyarattanasrisakul, M., Lamsa-Ard, U., Singthong, N., Paiboon, K., Chamkeaw, C., Jamsawang, P. …Rodyoo, M. (2021). Adaptation under the coronavirus disease 2019 epidemic situation of matthayomsuksa 6 students of Rachineeburana school. Journal for Social Scinces Research, 12(1), 212-228. (in Thai).

Wae, A. (2020). COVID-19 and learning to change health behaviors today. Journal of The Health Education Professional Association, 35(1), 24-29. (in Thai).

Walailak University. (2021). Graduate passport system for good people. Retrieved from

https://studentpassport.wu.ac.th/. (in Thai).

Walailak University. (2022a). Guidelines for teaching and learning management Hospitalization at Walailak university H=hospital and the investigation of high-risk exposed persons in the case of COVID-19 detection among staff and students. Retrieved from https://www.wu.ac.th/th/news/21454. (in Thai).

Walailak University. (2022b). COVID-19. Retrieved from https://www.wu.ac.th/th/all/COVID-19/222. (in Thai).