คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับบริการยาเคมีบำบัดที่บ้านและผู้ดูแลในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

Main Article Content

ศรีสุดา งามขำ
ปรัศนี ศรีกัน
ดาราวรรณ รองเมือง
พิเชต วงรอต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมวิธีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและศึกษาคุณภาพชีวิตเชิงลึกของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับบริการยาเคมีบำบัดที่บ้านและผู้ดูแลในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 การศึกษาเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 71 คน แบ่งเป็นผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ จำนวน 35 คน และผู้ดูแล จำนวน 36 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา


ผลการวิจัยพบว่าผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ =80.60, SD=13.52) เช่นเดียวกับผู้ดูแลผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตโดยรวมในระดับปานกลาง (𝑥̅ =94.40, SD=15.20 ตามลำดับ) จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถทำกิจวัตรประจำวันและปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ สัมพันธภาพภายในครอบครัวและสังคมเป็นปกติ โดยเฉพาะด้านจิตใจทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลรู้สึกสบายและอบอุ่นใจที่ได้อยู่ที่บ้าน สิ่งแวดล้อมที่บ้านมีความคุ้นเคย สะดวก สบายในการดำรงชีวิต ยกเว้นด้านร่างกายของผู้ป่วยที่มีความทุกข์ทรมานบ้างเมื่อมีอาการแทรกซ้อนของยาเคมีบำบัด เช่น ปวดบริเวณผิวหนังที่ให้ยาเคมีบำบัด ผื่นแพ้และท้องเสีย  แต่ผู้ป่วยก็สามารถจัดการภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวได้


ข้อเสนอแนะผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และผู้ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดที่บ้านมีคุณภาพชีวิตค่อนข้างดี ดังนั้นการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดที่บ้านจึงควรเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่


 

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

Artsanthia, A. & Pomthong, R. (2018). The trend of Elderly Care in 21st Century: Challenging in Nursing Care. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 1(19), 39-46. (in Thai).

Atthaphinan, C. & Lueboonthavatchai, P. (2017). Quality of life and associated factors in colorectal cancer patients with colostomy at King Chulalongkorn Memorial Hospital. Chulalongkorn Medical Journal, 61(3), 387 - 400. (in Thai).

Borras, J. M., Sanchez-Hernandez, A., Navarro, M., Martinez, M. E., Mendez, E., Ponton, J. L. & Germa, J. R. (2001). Compliance, satisfaction, and quality of life of patients with colorectal cancer receiving home chemotherapy or outpatient treatment: a randomised controlled trial. British Medical Journal (Clinical research ed.), 322(7290), 826 - 830. doi: 10.1136/bmj.322.7290.826

Cella, D. F., Tulsky, D. S., Gray, G., Sarafian, B., Linn, E., Bonomi, A., . . . et al. (1993). The functional assessment of cancer therapy scale: development and validation of the general measure. Journal of Clinical Oncology, 11(3), 570-579. doi:10.1200/jco.1993.11.3.570

Connelly, L. M. (2016). Trustworthiness in qualitative research. Academy of Medical-Surgical Nurses, 25(6), 435-436.

Drummond, M. F., Sculpher, M. J., Torrance, G. W., O’Brien, B. J. & Stoddart, G. L. (2005). Methods for the economic evaluation of health care programmes New York: Biddles Ltd, Guildford and King s Lynn.

Ferguson, N. M., Laydon, D. & Nedjati-Gilani, G. (2020). Report 9: impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand. Retrieved from https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/

Glangkarn, S., Promasatayaprot, V., Porock, D. & Edgley, A. (2011). Measuring quality of life in thai women with breast cancer. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 12(3), 637- 644.

Kutikov, A., Weinberg, D. S., Edelman, M. J., Horwitz, E. M., Uzzo, R. G. & Fisher, R. I. (2020). A war on two fronts: cancer care in the time of COVID-19. Annals of Internal Medicine, 172(11), 756 - 758. doi:10.7326/m20-1133

Lerdpanich, P., Namwongprom, A. & Pakdeewong, N. (2017). Symptom experiences and quality of life of patients with advanced cancer receiving chemotherapy. Association of Private Higher Education Institutions of Thailand under the Patronage of Her Royal Highness Princess Mahachakri Sirindhorn, 6(1), 45 - 55.

Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Thousand Oaks: SAGE.

Meecharoen, W., Kalated, T. & Nutra, K. (2018). Quality of life of cancer patients receiving chemotherapy and their family caregivers. Journal of Nursing and Health Care, 36(4), 52 - 61. (in Thai).

Morrakot, P., Nilmanat, K. & Matchim, Y. (2015). Impacts of an adaptation-promoting programme on the caregiving relatives of terminal chronic disease patients. Thai Journal of Nursing Council, 30(2), 33 - 45.

Strategy and Planning Devision. (2019). Public health statistics A.D.2019. Bangkok: Office of the Permanent Secretary Ministry of Public Health. (in Thai).

Tacha, W. & Naveechareon, R. (2016). Predicting factors of quality of life among colorectal cancer patients with colostomy receiving chemotherapy. Kuakarun Journal of Nursing, 23(1), 133 - 147. (in Thai).

Utthiya, P., Sereewichayasawad, N. & Sirilerttrakul, S. (2019). Roles of home health care nurses in caring for patients receiving chemotherapy via central venous catheter at home. Rama Nursing Journal, 2(25), 119 - 129. (in Thai).

World Health Organization. (2020). WHO report on cancer: Setting priorities, investing wisely and providing care for all. Retrieved from https://www.who.int/publications/i/item/9789240001299