ปัจจัยทำนายภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศของผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต

Main Article Content

ทัตติยา ทองสุขดี
สุพร ดนัยดุษฎีกุล
ฐิติพงษ์ ตันคำปวน
ธวัชชัย มั่นคงศรีสุข

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทำนาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอำนาจการร่วมทำนายของอายุ โรคร่วม ดัชนีมวลกาย ความผิดปกติของการถ่ายปัสสาวะ ความใกล้ชิดสนิทสนม และภาวะซึมเศร้าต่อภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศของผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยต่อมลูกหมากโตที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัดหรือรอผ่าตัด อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป มีเพศสัมพันธ์กับคู่สมรสหรือคู่นอน ภายใน 2 เดือน ที่เข้ารับการตรวจติดตามการรักษาในโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่งในภาคกลาง จำนวน 115 ราย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านสุขภาพ แบบประเมินอาการเกี่ยวกับการถ่ายปัสสาวะ แบบสอบถามความใกล้ชิดสนิทสนม แบบทดสอบภาวะซึมเศร้า และแบบสอบถามการทำหน้าที่ทางเพศ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ


ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 65.16 ปี (SD = 6.57) ดัชนีมวลกายเฉลี่ย 24.71 กก./ม.2 (SD = 3.75) มีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ร้อยละ 87.8 นอกจากนี้โรคร่วม ความผิดปกติของการถ่ายปัสสาวะและภาวะซึมเศร้า สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศของผู้ป่วยต่อมลูกหมากโตได้ ร้อยละ 16.9 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (R2 = .169, F = 7.529, p <.001) โดยความผิดปกติของการถ่ายปัสสาวะเป็นปัจจัยที่สามารถทำนายคะแนนสมรรถภาพทางเพศได้สูงสุด (β = -.258, p<.05) (คะแนนสมรรถภาพทางเพศน้อยแสดงถึงภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ) รองลงมาคือ โรคร่วม (β = -.190, p <.05) และภาวะซึมเศร้า (β = -.179, p <.05) ตามลำดับ


ข้อเสนอแนะ ควรประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยและนำข้อมูลมาวางแผนการพยาบาล เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดีและลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดโรคร่วม ความผิดปกติของการถ่ายปัสสาวะและภาวะซึมเศร้า โดยให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการวางแผนและปรับรูปแบบการดูแลตนเอง

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

Assomadi, S., Wattanakitkrilert, D., Pongthavornkamol, K. & Dumavibhat, C. (2019). Factors affecting sleep quality in patients with chronic heart failure. Nursing Science Journal of Thailand, 37(2), 43-59. (in Thai).

Borson, S., Scanlan, J., Brush, M., Vitaliano, P. & Dokmak, A. (2000). The mini-cog: a cognitive ‘vital signs’ measure for dementia screening in multi-lingual elderly. International Journal of Geriatric Psychiatry, 15(11), 1021-1027.

Calogero, A. E., Burgio, G., Condorelli, R. A., Cannarella, R. & La Vignera, S. (2018). Lower urinary tract symptoms/benign prostatic hyperplasia and erectile dysfunction: from physiology to clinical aspects. The Aging Male, 21(4), 261-271.

Capogrosso, P., Ventimiglia, E., Boeri, L., Cazzaniga, W., Chierigo, F., Pederzoli, F., ... & Salonia, A. (2019). Age at first presentation for erectile dysfunction: analysis of changes over a 12-yr period. European Urology Focus, 5(5), 899-905.

Chen, Y., Yu, W., Zhou, L., Wu, S., Yang, Y., Wang, J., ... & Jin, X. (2016). Relationship among diet habit and lower urinary tract symptoms and sexual function in outpatient-based males with LUTS/BPH: a multiregional and cross-sectional study in China. BMJ open, 6(8). doi: 10.1136/bmjopen-2015-010863

De Andrade, H. Z., De Brito, G. B., De Godoy, M. F., Antoniassi, T. D. S., Spessoto, L. C. F. & Facio Jr, F. N. (2017). Association between erectile dysfunction and obesity. International Journal of Sciences, 10(6), 43-45.

Dogan, Y., Uruç, F., Aras, B., Sahin, A., Kıvrak, M., Urkmez, A., ... & Aydın, S. (2015). The relationships between metabolic syndrome, erectile dysfunction and lower urinary tract symptoms associated with benign prostatic hyperplasia. Turkish journal of urology, 41(1), 7-12.

Fileborn, B., Brown, G., Lyons, A., Hinchliff, S., Heywood, W., Minichiello, V., ... & Crameri, P. (2018). Safer sex in later life: qualitative interviews with older Australians on their understandings and practices of safer sex. The Journal of Sex Research, 55(2), 164-177.

Homma, Y., Kawabe, K., Tsukamoto, T., Yamanaka, H., Okada, K., Okajima, E., ... & Aso, Y. (1997). Epidemiologic survey of lower urinary tract symptoms in Asia and Australia using the international prostate symptom score. International journal of urology, 4(1), 40-46.

Kardasevic, A. & Milicevic, S. (2017). Correlation of subjective symptoms in patients with benign prostatic hyperplasia and erectile dysfunction. Medical Archives, 71(1), 32-36.

Kessler, A., Sollie, S., Challacombe, B., Briggs, K. & Van Hemelrijck, M. (2019). The global prevalence of erectile dysfunction: a review. BJU International, 124(4), 587-599.

Ketkaew, P., Asdornwised, U., Pinyopasakul, W. & Tantiwong. A. (2012). Factors associated with sexual functions in patients after transrectal ultrasound with prostate biopsy. (Master’s thesis). Mahidol University. (in Thai).

Kongkanand, A., Ratana-Olarn, K., Ruangdilokrat, S. & Tantiwong, A. (2003). The efficacy and safety of oral sildenafil in Thai men with erectile dysfunction: a randomized, double- blind, placebo controlled, flexible-dose study. Journal of the Medical Association of Thailand, 86(3), 195-205.

Korneyev, I. A., Alexeeva, T. A., Al-Shukri, S. H., Bernikov, A. N., Erkovich, A. A., Kamalov, A. A., ... & Pushkar, D. Y. (2016). Prevalence and risk factors for erectile dysfunction and lower urinary tract symptoms in Russian federation men: analysis from a national population-based multicenter study. International journal of impotence research, 28(2), 74-79.

Kuptniratsaikul, V. & Pekuman, P. (1997). The study of the center for epidemiologic studies-depression scale (CES-D) in Thai people. Division of Gastroenterology and Hepatology, 49(5), 442-448. (in Thai).

Lloyd, G. L., Wiesen, B., Atwell, M. & Malykhina, A. (2021). Marijuana, alcohol, and ED: correlations with LUTS/BPH. Current urology reports, 22(4), 1-7.

Strategy and Planning Division, Ministry of Public Health. (2016). Public health statistics A.D.2015. Retrieved from

https://spd.moph.go.th/wp-content/uploads/2022/11/Hstatistic58.pdf. (in Thai).

Mebust, W. K., Ackermann, R., Barry, M., Batista, J., Bosch, R., Boyle, P. & et al. (1996). Symptom evaluation, quality of life and sexuality. In A. T. Cockett, Y. Aso, C. Chatelain, L. Denis, K. Griffiths, S. Khoury, et al., The 3rd international consultation on benign prostatic hyperplasia (pp. 255-296). Paris: Scientific Communication International.

National Institutes of Health Consensus Development Panel on Impotence. (1993). Impotence. Journal of the American Medical Association, 270(1), 83–90.

Oka, A. A. G., Duarsa, G. W. K., Novianti, P. A., Mahadewa, T. G. B. & Ryalino, C. (2019). The impact of prostate-transurethral resection on erectile dysfunction in benign prostatic hyperplasia. Research and reports in urology, 11, 91-96.

Pasha, H., Faramarzi, M., Basirat, Z., Kheirkha, F. & Shafee, H. (2020). Evaluation of sexual dysfunction and its associated risk factors in the male partners of the infertile couples using International Index of Erectile Function. Turkish journal of obstetrics and gynecology, 17(1), 1-8.

Permpongkosol, S., Kongkakand, A., Ratana-Olarn, K., Tantiwong, A., Tantiwongse, K. & Thai Erectile Dysfunction Epidemiological Study Group. (2008). Increased prevalence of erectile dysfunction (ED): results of the second epidemiological study on sexual activity and prevalence of ED in Thai males. The Aging Male, 11(3), 128-133.

Pietrzyk, B., Olszanecka-Glinianowicz, M., Owczarek, A., Gabryelewicz, T., Almgren-Rachtan, A., Prajsner, A. & Chudek, J. (2015). Depressive symptoms in patients diagnosed with benign prostatic hyperplasia. International urology and nephrology, 47(3), 431-440.

Radloff, L. S. (1977). The CES-D Scale: A self-report depression scale for research in the general population. Applied Psychological Measurement, 1, 385-401.

Rosen, R. C., Riley, A., Wagner, G., Osterloh, I. H., Kirkpatrick, J. & Mishra, A. (1997). The international index of erectile function (IIEF): a multidimensional scale for assessment of erectile dysfunction. Urology, 49(6), 822-830.

Song, J., Shao, Q., Tian, Y. & Chen, S. (2014). Lower urinary tract symptoms, erectile dysfunction, and their correlation in men aged 50 years and above: a cross-sectional survey in Beijing, China. Medical science monitor: international medical journal of experimental and clinical research, 20, 2806-2810.

Trongsakul, S., Lambert, R., Clark, A., Wongpakaran, N. & Cross, J. (2015). Development of the Thai version of Mini‐Cog, a brief cognitive screening test. Geriatrics & gerontology international, 15(5), 594-600.

Walker, A. J. & Thompson, L. (1983). Intimacy and intergenerational aid and contact among mothers and daughters. Journal of Marriage and the Family, 45(4), 841-849.