ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลอุทัยธานี

Main Article Content

หทัยรัตน์ บุษยพรรณพงศ์
ยุพิน เครือบโสภา
สินาภรณ์ กล่อมยงค์
ฐิติมา คาระบุตร
จาฏุพัจน์ ศรีพุ่ม

บทคัดย่อ

โลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์เป็นภาวะที่พบมากและมีผลกระทบกับสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์โดยส่งผลให้เกิดการแท้ง คลอดก่อนกำหนด หรือส่งผลให้ทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อย การศึกษาเชิงพรรณนาโดยการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง (Retrospective Descriptive Study) นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ภาวะแทรกซ้อน และความสัมพันธ์ระหว่างประวัติการฝากครรภ์ และการคลอดของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางกับการเกิดภาวะแทรกซ้อนในมารดาและทารกที่โรงพยาบาลอุทัยธานีเพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าในการพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ของโรงพยาบาล โดยศึกษาข้อมูลย้อนหลังจากข้อมูลเวชระเบียน ทะเบียนการฝากครรภ์และทะเบียนการคลอด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2560 คำนวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป G* Power ได้จำนวน 88 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณาและค่าไคสแคว์


ผลการศึกษาพบว่า 1) ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ที่โรงพยาบาลอุทัยธานี มีจำนวน 88 ราย จาก 1,375 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.40 โดยร้อยละ 61.36 เป็นหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ภาวะแทรกซ้อนของมารดาที่พบคือตกเลือดหลังคลอด 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.82 ไม่พบภาวะแทรกซ้อนในทารก 2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะแทรกซ้อนในมารดาที่มีภาวะโลหิตจางขณะตั้งครรภ์ คืออายุของหญิงตั้งครรภ์และอายุครรภ์ที่คลอดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาครั้งนี้สะท้อนถึงความชุกและปัจจัยร่วมที่ส่งผลต่อภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ที่ผู้ให้การดูแลหญิงตั้งครรภ์ควรให้ความสำคัญ และยังประโยชน์ในการดูแลเชิงรุกเช่นการให้ความรู้แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์เพื่อลดความชุกของภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

Chonlatis, U. (2021). Anemia, a silent threat that undermines children's intelligence and the productivity of adulthood. from http://doh.hpc.go.th/bs/issueDisplay.php?id=586&category=A11&issue=Child%20Development#a1. (in Thai).

Chotnopparatpattara, P., Limpongsanurak, S. & Charnngam, P. (2003). The prevalence and risk factors of anemia in pregnant women. Journal of the Medical Association of Thailand, 86(11), 1001-1007.

Dan, B., Arslan, N., Batmaz, G. & Dane, C. (2013). Dose maternal anemia affect the newborn?

Turkish Pediatric archive, 48(3), 195-199.

Department of Health, Office of Health Promotion. (2013). maternal and child health notebook Bangkok: The War Veterans Organization's printing house. (in Thai).

Department of Health, Office of Health Promotion. (2014). Annual report 2014. Retrieved from http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid336&filename=index, %202556. (in Thai).

Department of Health, Office of Health Promotion. (2014).Health strategy department of health 2021. Retrieved from https://planning.anamai.moph.go.th/th/doh-strategic-plan. (in Thai).

Department of Health, Office of Health Promotion. (2021). Information system for health promotion and environment health. Bangkok: Office of Health Promotion, Department of Health, 1. (in Thai).

Development Committee on Maternal and Child Health at Health area level1 Lanna. (2014). Guidelines Obstetrics and Pediatrics. Lampoon: Lampoon Hospital, 25-29. (in Thai).

Duangkamol, P. (2017).Nursing and management of iron deficiency anemia in pregnant women. Journal of the Police Nurses, 9(2), 195-202. (in Thai).

Faculty of Allied Health Sciences to produce Bachelor of Science, Medical Technology. (2017), Anemia. Songkha: Songkhanakarin University. (in Thai).

Goonewardene, M., Shehata, M. & Hamed, A. (2012), Anaemia in pregnancy. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology, 26(1), 3-24.

McLean, E., Cogswell, M., Egli, I., Wojdyla, D. & de Benoist, B. (2009), Worldwide prevalence of anemia: WHO Vitamin and Mineral Nutrition Information System, 1993-2005. Public Health Nutrition, 12 , 444-454.

Nursing council. (2019). 2019 Midwifery standards. In the Government Gazette, Volume 136, Special Section 97 Announced on 20 February 2019, 41. (in Thai).

Office of Policy and Strategy Ministry of Health (2020). Indicators of the ministry of public health for the year 2020. Retrieved from https://hdcservice.moph.go.th /hdc/main/index.php. (in Thai).

Office of Strategic Development and Special Policy Monitoring. (2017). Executive summary The 2nd national reproductive health development policy and strategy (2017-2026) on promoting quality births and growth. Bangkok: Office of Strategic Development and Monitoring of Special Policies, c-d. (in Thai).

Pooluea, C. (2016). Prevalence and risk factors of anemia in pregnant women Ayutthaya hospital. Journal of the Association of Preventive Medicine of Thailand, 6(1), 15-26. (in Thai).

Siriwong, O. (2012). Anemia in pregnant women attending the antenatal care clinic, Mae Sot hospital. Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology, 20(4), 186-190. (in Thai).

Kaljarueg, P.(2017). Anemia in pregnant women in U-Thong hospital Suphanburi. Journal of Nursing, Ministry of Public Health, 27(1), 22-33. (in Thai).

Potchaman, C. (2008). Anemia with iron deficiency. Medical Journal District 6-7, 27(2), 667- 673. (in Thai).

Rayin, A., Chayunthorn, P. & Chamaiporn, T. (2009).Anemia in women attending antenatal care at Lampang Hospital: Prevalence, Causes and Risk Factors. Lampang Medical, 30(1), 28-37. (in Thai).

Ricci, S. S., & Kyle, T. (2009). Maternity and pediatric nursing: The point. China: Lippincott Williams and Wilkins.

Sujira, P. (2013). Effects of a joint goal setting program on self-care behaviors and hematocrit among pregnant women with iron deficiency anemia. (Master’ thesis). Songkhlanakharin University. (in Thai).

Theimsorn, T. (2005). Nursing pregnant women with complications. 2nd ed. Chiang Mai: Textbook Project of Faculty of Nursing Chiang Mai University. (in Thai).

Uthaithanee Hospital. (2017). Annual report 2012-2017. Uthaithanee: Uthaithanee Hospital. (in Thai).

World Health Organization. (2001). Iron deficiency anaemia: assessment, prevention, and control. A guide for programme managers. Geneva WHO. Anemia in pregnancy. Best practice: Clinical Obstetrics & Gynaecology, 26(1), 3-24.

World Health Organization. (2014). Global targets 2025. To improve maternal, infant and young child nutrition. Switzerland; WHO.

Yongyod, H. et al. (2013). A study on the effectiveness of iron deficiency anemia care among pregnant women in public health facilities in Thailand. Nonthaburi: Department of Health. (in Thai).