ผลงานทุกเรื่องได้รับการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ก่อนลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  ทั้งนี้ผู้นิพนธ์ต้องรับผิดชอบต่อบทความของตนเอง ผู้ทรงคุณวุฒิ  บรรณาธิการ และ กองบรรณาธิการมีสิทธิ์แก้ไขข้อความให้ถูกต้องตามหลักภาษาและความเหมาะสมได้  

     

เผยแพร่แล้ว: 2018-10-31

การศึกษาสถานการณ์การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพในเขตบริการสุขภาพที่ 2

อนัญญา คูอาริยะกุล, ศศิธร ชิดนายี, สืบตระกูล ตันตลานุกุล, อลิษา ทรัพย์สังข์, ภราดร ล้อธรรมมา, อัศนี วันชัย, อายุพร กัยวิกัยโกศล, สมทรง มณีรอด

32-45

การสังเคราะห์งานวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

ศศิธร ชิดนายี, อนัญญา คูอาริยะกุล, ปภาดา ชมพูนิตย์, พัชรินทร์ วงษ์สว่าง, ดารณี ขันใส

70-84

บทบาทของพยาบาลในการพัฒนาความสามารถและลดความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาในระบบประสาท

จุฬาวรี ชัยวงค์นาคพันธ์, ศิริกาญจน์ จินาวิน, วราภรณ์ ยศทวี, กชพร พงษ์แต้, เจษฎาภรณ์ อิกำเหนิด

151-162