ผลงานทุกเรื่องได้รับการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ก่อนลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  ทั้งนี้ผู้นิพนธ์ต้องรับผิดชอบต่อบทความของตนเอง ผู้ทรงคุณวุฒิ  บรรณาธิการ และ กองบรรณาธิการมีสิทธิ์แก้ไขข้อความให้ถูกต้องตามหลักภาษาและความเหมาะสมได้  

Published: 2018-10-31

Effects of Experiential Learning on Knowledge and Practice of Kindergarten Teachers in Relation to Preschoolers’ Health Assessment for the Prevention and Control of Communicable Diseases

อรอนงค์ ธรรมจินดา, กัญญาพัชญ์ จาอ้าย, พัชรกันย์ ฉัตรวิไลลักษณ์

1-16

Development of Community-Based Health Promotion Model for Karen ethnic elderly at risk of hypertension, Sirm-ngarm District, Lampang Province

ศรีวรรณ ทาวงศ์มา, ประภาเพ็ญ สุวรรณ, สุรีย์ จันทรโมลี

17-31

Situation of Health Workforce Development in Health Regional 2

อนัญญา คูอาริยะกุล, ศศิธร ชิดนายี, สืบตระกูล ตันตลานุกุล, อลิษา ทรัพย์สังข์, ภราดร ล้อธรรมมา, อัศนี วันชัย, อายุพร กัยวิกัยโกศล, สมทรง มณีรอด

32-45

Capacity Building of Public Health Volunteers for the Screening of Depression, Sa-roy Sub district, Wangchin District, Phrae Province

อมรพันธุ์ สมร, สืบตระกูล ตันตลานุกุล, กิตติพร เนาว์สุวรรณ

59-69

Synthesis of Researches: Boromarajonnani College of Nursing, Uttaradit

ศศิธร ชิดนายี, อนัญญา คูอาริยะกุล, ปภาดา ชมพูนิตย์, พัชรินทร์ วงษ์สว่าง, ดารณี ขันใส

70-84

The Effect of Coaching Program on Basic Cardiopulmonary Resuscitation Education for Elementary School Students, Nitiwit School, Nan Province

สุกัญญา วรรณศรี, สืบตระกูล ตันตลานุกุล, กิตติพร เนาว์สุวรรณ

111-123

The Effects of a Self-management Support Program on Health Behaviors and Glomerular Filtration Rates among Type 2 Diabetes Mellitus Patients with Stage III Chronic Kidney Disease

นิฤมล สบายสุข, ปิ่นหทัย ศุภเมธาพร, ณิชกานต์ ทรงไทย

137-150

The Role of Nurses to Promote Agency and Stress Reduction in Family Caregivers of Patients Experiencing Neurologic Problems

จุฬาวรี ชัยวงค์นาคพันธ์, ศิริกาญจน์ จินาวิน, วราภรณ์ ยศทวี, กชพร พงษ์แต้, เจษฎาภรณ์ อิกำเหนิด

151-162