การสังเคราะห์งานวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

Main Article Content

ศศิธร ชิดนายี
อนัญญา คูอาริยะกุล
ปภาดา ชมพูนิตย์
พัชรินทร์ วงษ์สว่าง
ดารณี ขันใส

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ จากงานวิจัยที่เลือกแบบเฉพาะเจาะจงจำนวน 131 เรื่องจากงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2550-2559 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การพรรณนาและวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิเคราะห์พบว่า 1) งานวิจัยส่วนมากตีพิมพ์เผยแพร่ปี พ.ศ. 2555 ร้อยละ 18.32 เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติมี proceeding ร้อยละ 32.88 วารสารภาษาไทยร้อยละ 28.08 ได้รับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยร้อยละ 82.44 อัตราส่วนจำนวนงานวิจัยต่ออาจารย์เท่ากับ 1:  4   2) ผลการประเมินด้านวิธีการวิจัย เป็นงานวิจัยเชิงบรรยายร้อยละ 63.36 รองลงมาเป็นการวิจัยเชิงทดลองร้อยละ 15.27 งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายลักษณะตัวแปรมากที่สุดร้อยละ 47.33 ส่วนมากเป็นการวิจัยในชุมชนร้อยละ 48.50 การวิจัยสถาบันหรือองค์กรร้อยละ 22.14 การวิจัยการเรียนการสอนร้อยละ 16.03 การวิจัยการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค มีจำนวน 44 เรื่อง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักศึกษามากที่สุดร้อยละ 35.21 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงร้อยละ 45.04 งานวิจัยระบุวิธีการหาคุณภาพเครื่องมือร้อยละ 78.63 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาร้อยละ 65.80 3) การสังเคราะห์เนื้อหา แบ่งออกเป็น  3.1) หลักสูตรและการเรียนการสอน วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  3.2) การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนและบัณฑิต ด้านการตัดสินใจเชิงจริยธรรมทางการพยาบาล และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล 3.3) หมวดสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพส่วนใหญ่เป็นการสร้างเสริมสุขภาพ  3.4) การวิจัยสถาบันหรือองค์กรส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงประเมิน และ  3.5) ผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขเป็นการพัฒนาด้านการเป็นผู้เอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

1 Chidnayee,S. & Lortamma, P. (2011). Effect of team based learning in nursing care of persons with gastrointestinal problem on learning achievements, critical thinking and problem solving in nursing students. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit. (in Thai)

2 Cooper, H. & Hedges, L. V. & Valentine, J. C. (2009).The handbook of research synthesis and meta-Analysis. New York: Russell Sage Foundation, Project MUSE.

3 Indhraratana,A. & Prajanket,O. (2016). The synthesis of the research reports of The Royal Thai Army Nursing College. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 17(2), 116-124. (in Thai)

4 Intarakamhang,U., Seangdoung,N.,& Boocha,P. (2014). Analysis and synthesis of research in science, humanity and social Science: Srinakharinwirot University case study by meta and content analysis. Journal of Behavioral Science. 20(1), 19-34. (in Thai)

5 Khiaolueang, D., Kaewurai, W., Hingkanon, P.,& Viboonrangsun, S. (2013). The development of the thought reflection learning model to enhance ethical decision-making in nursing for student nurses. Journal of Education Naresuan University,15(4),9-21. (in Thai)

6 Kooariyakul, A., Chidnayee,S., Udomlerd,M., Tantalanukul, S.,& Lortumma, P. (2013). Research synthesis of the staff at Boromarajonnani College of Nursing, Uttaradit. Boromarajonnani College of Nursing,Uttaradit Journal. 5(1),31-41. (in Thai)

7 Leaudnakrob, N., Phuangnak,P., Phromjuang,K.,& Poltana,P. (2013). Learning achievement
based on electronic learning among freshmen nursing students. In ijeeee.org Vol 3 No 4 International Journal of e -Education, e-Business, e-Management and e-Learning (pp.289-296).

8 LoBiondo-Wood, G. & Haber, J. (2014). Nursing research: Methods and critical appraisal for evidence-based practice. (8th edit). St. Louis, Missouri : Elsevier.

9 Neamsakul, W. & Banchedpongchai,P. (2016). A developmental model of teaching and learning clinical practicum in antenatal clinic using VARK learning style in maternal newborn and midwifery practicum 1 subject. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 8(2), 20-36. (in Thai)

10 Neamsakul, W., Chaiprasit,S., Banchedpongchai,P., Visitkoson,J., Suwanarod,P. & Muenglaeng,
S. (2016). Perspectives and Experiences of the Third Year Nursing Students on Project-Based Learning as a Teaching and Learning Model in the Maternal and Newborn Nursing and Midwifery I. . Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 8(1), 68-83. (in Thai)

11. Tantalanukul,S., Rattanasak, S., Sengpanich, C., Srisung,W.& Tungkawanich,T. (2016). The effect of Simulation-Based Learning on the ability development of primary medical care practicum of nursing students at Boromarajonani College of Nursing Uttaradit. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 8(1), 49-58. (in Thai)

12. Sirirat, N.& Chidnayee,S. (2009). Effect of team-based learning in Nursing Care of Persons with Health Problems 1 on achievements and critical thinking in nursing students. Journal of Health Science, 3(2),32-40. (in Thai)

13. Suangkaew,S. & Kooariyakul,A. (2014). Competency development model of nurse students toward a health promotion practitioner. Journal of Nursing and Education, 7(2), 32-47. (in Thai)