การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเพื่อเพิ่มความสามารถ ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นของนักศึกษาพยาบาล

Main Article Content

สืบตระกูล ตันตลานุกุล

บทคัดย่อ

          การวิจัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเพื่อเพิ่มความสามารถในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นของนักศึกษาพยาบาล และเปรียบเทียบความสามารถในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์  ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2559 จำนวน 50 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยที่ทั้งสองกลุ่มมีผลการเรียนสะสมไม่แตกต่างกัน วิธีการวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 เป็นการศึกษากรอบแนวคิดของรูปแบบการสอน ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง ขั้นตอนที่ 3 ทดลองและศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอน ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนาและสถิติทดสอบที (t-test) ผลการวิจัย มีดังนี้


1) รูปแบบการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเพื่อเพิ่มความสามารถในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นของนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วยหลักการ จุดมุ่งหมาย การเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล


2) กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นหลังได้รับการสอนโดนใช้รูปแบบการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเพื่อเพิ่มความสามารถในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นของนักศึกษาพยาบาลหลังการสอนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


3) กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นภายหลังได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเพื่อเพิ่มความสามารถในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นของนักศึกษาพยาบาลสูงกว่าก่อนการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

1. Campbell D. T. & Stanley J. C. (1960). Experimental and quasi-experimental designs for Research. U.S.A: Houghton Mifflin Company.

2. Gaba, D. (2004). The future vision of simulation in health care. Quality & Safety in HealthCare, 13(Suppl.1), i2-i10.

3. Henneman, E. A. & Cunningham, H. (2005). Using clinical simulation to teach patient safety in an acute/critical care nursing course. Nurse Educator, 30(4),172-177.

4. Jeffries PR. (2005). A framework for design, implement, and evaluation simulation used as teaching strategies in nursing. Nursing Education Perspectives, 26(2), 96-103.

5. Khammani, T. (2012). Science of teaching: knowledge for effective learning process. Bangkok : Chulalongkorn University Press. (in Thai)

6. Kolb AY, Kolb D. (2005). Learning style and learning spaces: Enhancing experimental learning in higher education. Academy of Management Learning & Education, 4(2), 193-212.

7. Kanhadilok, S. & Punsumreung, T. (2016). Simulation based learning: Design for nursing education. Journal of Nursing and Education, 9(1), 1-14. (in Thai)

8. Lave J, Wenger E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge:Cambridge University Press, 33-40.

9. Mangkhang, W., Tantalanukul, S. & Kooariyakul, A. (2017). Instructional management techniques for nursing science students with simulation based learning. Silpakorn University Science & Technology Journal, 11(3), 32-39.

10. Norkaeo, D. (2015). Simulation based learning for nursing education. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok. 31(3), 112-122. (in Thai)

11. Punthasee, P. & Sikaow, O., (2009). The effect of clinical teaching by using case studies on the ability development of applying nursing process in clinical practice of nursing students. Thai Journal of Nursing Council, 24(3), 81-93. (in Thai)

12. Sinthuchai, S. & Ubolwan, K., (2017). Fidelity simulation based learning: Implementation to learning and teaching management. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(1), 29-38. (in Thai)

13. Suwannakeeree, W., Jullmusi, O. & Tangkawanich, T. (2016). Simulation-based learning management for nursing students. Journal of Nursing Science Chulalongkorn University, 28(2), 1-14. (in Thai)

14. Tantalanukul, S., Rattanasak, S., Sengpanich, C., Srisung., W. & Tungkawanich, T. (2016). The effect of simulation-based learning on the ability development of primary medical care practicum of nursing students at Boromarajonani College of Nursing Uttaradit. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 8(1), 49-58 (in Thai)

15. Vygotsky LS. (1997). Mind in society: Development of higher psychological processes. Harvard University Press.