กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพและอัตราการกรองของไตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะไตเรื้อรัง ระยะที่ 3 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล