ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพและอัตราการกรองของไตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะไตเรื้อรัง ระยะที่ 3

Main Article Content

นิฤมล สบายสุข
ปิ่นหทัย ศุภเมธาพร
ณิชกานต์ ทรงไทย

บทคัดย่อ

           


      การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพและอัตราการกรองของไตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะไตเรื้อรังระยะที่ 3 กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะไตเรื้อรังระยะที่ 3 โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 40 คน โดยคัดเลือกแบบเจาะจง ตามคุณสมบัติที่กำหนด กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองตามแนวคิดของลอริกและฮอลแมน (Lorig & Holman, 2003) ใช้ระยะเวลา 12 สัปดาห์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 1) การสนับสนุนสมรรถนะแห่งตนในการจัดการตนเอง 2)  การจัดการตนเองของผู้ป่วย และ 3) การติดตามและสนับสนุนการจัดการตนเอง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  เครื่องวิเคราะห์ค่าอัตราการกรองของไตและแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสถิติ Pairedt   - test และ Independent t-test


          ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพ และมีค่าเฉลี่ยอัตราการกรองของไตหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพค่าเฉลี่ยอัตราการกรองของไตสูงว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


          ผลการศึกษาครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลและบุคลากรทางด้านสุขภาพสามารถนำโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะไตเรื้อรังระยะที่ 3 ได้ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และเพิ่มอัตราการกรองของไตให้ดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

1. American Diabetes Association. (2015). Standards of medical care in diabetes 2015. Diabetes care, 35(1), 11-63.

2. Angboonta, P. (2554). Self-management supporting program; Self-management behaviors; Hemoglobin A1C level; Elders with diabetes mellitus type 2. Journal of Chiang Mai Nursing, 39(3), 93-104. (in Thai)

3. Bodenheimer, T., Lorig, K., Holman, H. & Grumbach, K. (2002). Patient self-management of chronic Disease in primary care. Journal American Medical Association, 288(19), 2469-2475.

4. Chanthawong, S. (2013). Effects of a self-management supporting program on self- management behaviors and serum lipid level among elders with dyslipidemia. A thesis submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of master nursing, Adult Program in nursing, Faculty of nursing, Chiang Mai University. (in Thai)

5. Chuasuwan, A. & Praditpornsilpa, K. (2013). Thailand renal replacement therapy 2013. Retrieved from https://www.nephrothai.org/images/TRT-Annual- report/Annual-Report-Thailand -Renal-Replacement-Therapy-2013.pdf.

6. Diabetes Association of Thailand, Endocrine Society of Thailand, Department of Medical Services, Ministry of Public Health And the National Health Security Office. (2014). Practical approach for diabetes. Bangkok: Sri Muang Printing. (in Thai)

7. Ekkplakorn, V. (2016). Thai people's health survey by physical examination, 5th 2014. Nonthaburi: The Grafico Systems Company Limited. (in Thai)

8. Embrey, N. (2006). A concept analysis of self - management in long-term conditions. British Journal of Neuroscience Nursing, 10(2), 507-513.

9. Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research Methods, 39(2), 175-191.

10. Lorig, K. R. & Holman, H. (2003). Self–management education: History definition outcome and mechanisms. Annals of Behavioral Medicine, 26(1), 1-7.

11. National Health Security Office. (2559). Management of preventative services and prevention of chronic diseases. Bangkok: Thana Press Co. Ltd. (in Thai)

12. Srisawat, P. (2007). Glycated hemoglobin standardization. Technical Doctor Journal, 35(1), 63-66. (in Thai)

13. Seesawang, J. (2014). Effects of self-management support programs on hypertensive elderly. Ramathibodi Nursing Journal, 20(2), 179-192. (in Thai)

14. Thadsaeng, B. (2013). Effects of a self-management supporting program on self-management behaviors and blood pressure among elders with hypertension. A thesis submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of master nursing, Adult Program in nursing, Faculty of nursing, Chiang Mai University. (in Thai)

15. Thungthong, S. (2015). Effects of self-management support programs for diabetic retinopathy self-management behaviors and clinical outcomes in type 2 diabetes patients uncontrol blood sugar levels. Songklanagarind Journal of Nursing, 35(1), 67-84. (in Thai)

16. Uttaradit Provincial Health Office. (2559). Chronic disease information system in Uttaradit province the rate of diabetic complications in 2016. Uttaradit: Uttaradit Provincial Health Office. (in Thai)