เผยแพร่แล้ว: 2020-08-14

การพัฒนาโปรแกรมการหย่าเครื่องช่วยหายใจ

อมรรัตน์ จำนงภักดิ์; กิตติพร เนาว์สุวรรณ

89-106