วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ISSN 2985-0150 (Online) 

 

 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม - เมษายน

เผยแพร่แล้ว: 2023-04-06

การพัฒนารูปแบบการบริหารการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

รุจา ปิ่นน้อย, นฤมล ศรีสม, สุพัตรา สงฆรักษ์, วรรณิภา เจริญศรี, นิภาวรรณ เปรมเมือง, กนกภรณ์ อ่วมพราหมณ์, ชุติมา เทียนชัยทัศน์

89-107

การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก สำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องทรวงอกโป่งพอง

จินตนา ตรีเงิน อรรคศรีวร, สุรัสวดี เที่ยงวิบูลย์วงศ์, วิจิตรา มะณู

108-126

การจัดการตนเองเพื่อควบคุมน้ำหนักขณะตั้งครรภ์ในสตรีที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน

พรนิภา วงษ์มาก, พัชนียา เชียงตา, ชิดชนก พันธ์ป้อม, ณัฏฐ์นรี คำอุไร

143-156

ดูทุกฉบับ