วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ISSN 2985-0150 (Online) 

 

 

การเปลี่ยนบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่ ฉบับที่ 2 ปี 2566 เป็นต้นไป

2024-05-10

วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอแจ้งให้ทราบว่า วารสาร มีการเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ

จาก ผศ.ดร.อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์ เป็น อ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงจันทร์ ตั้งแต่ฉบับที่ 2 ปี 2566 เป็นต้นไป

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - เมษายน 2567

เผยแพร่แล้ว: 2024-04-11

ผลของโปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นการฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกและเด็ก ต่อความรู้ ทักษะทางการพยาบาล และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของนักศึกษาพยาบาล

รัสวรรณ แสนคำหมื่น , ชนิกานต์ เกษมราช, วิรัลพัชร สกุลสันติพร เศลล์, สมรัก ครองยุทธ, วิศริยาพรรณ สืบศิรินุกูล, กตกร ประสารวรณ์, เรืองฤทธิ์ โทรพันธ์

66-77

การพัฒนาบริการพยาบาลผู้คลอดความดันโลหิตสูงในภาวะวิกฤต กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

สายชล พฤกษ์ขจร, พรพิมล พลอยประเสริฐ, สมคิด ตรีราภี, สาวิตรี แจ่มถาวร, จิรวรรณ โชติวิชชา

98-113

ดูทุกฉบับ