วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ISSN 2630-046X (Print)

ISSN 2697-5297 (Online)

 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (2022): กันยายน - ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2022-12-30

ประสบการณ์ชีวิตของผู้ดูแลหลักในการดูแลเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของผู้ป่วยจิตเภท

วิลาวัณย์ กล้าแรง, อารยา จิรมนัสวงศ์, พยอม ตัณฑจรรยา, ธัญดา อินเงิน, ณัชชา พลวงงาม, รุจิสรร สุระถาวร

53-67

ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหมดไฟในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม

สุปรียา สัมฤทธิ์วงศ์, นิตยา เพ็ญศิรินภา, พรทิพย์ กีระพงษ์

83-97

ประสิทธิผลโครงการรักอย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และตั้งครรภ์ไม่พร้อมในนักศึกษาพยาบาล

พัชนียา เชียงตา, ณัฏฐ์นรี คำอุไร, พรนิภา วงษ์มาก, ชิดชนก พันธ์ป้อม, ภัสสร เลาะหะนะ

191-204

ดูทุกฉบับ