ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (2020): กรกฎาคม – ธันวาคม 2563

บทบรรณาธิการ      

            ในช่วงนี้การเมืองไทยกำลังอยูในช่วงร้อนแรงที่มีการชุมนุมเพื่อความต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และวิจารณ์การทำงานของรัฐบาล ร่วมกับปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติที่ทำให้มีฝนตกหนัก และภาวะที่ยังมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  แม้ยังไม่เกิดการระบาดรอบ 2 เราได้แต่หวังว่า เหตุการณ์ตรึงเครียดนี้คงผ่านพ้นไปได้ 

            วารสารความปลอดภัยและสุขภาพฉบับนี้ขอนำเสนอบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องภัยธรรมชาติคือ แนวทางการปฏิบัติตัวในอาคารขณะเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย บทความวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับขยะคือ การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้รื้อแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่สัมผัสโลหะหนักผ่านทางผิวหนังในจังหวัดบุรีรัมย์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ บทความด้านที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรคือ การประเมินความเสี่ยงต่อการป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับความร้อนจากการทำงานของเกษตรกรเพาะปลูก อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรสวนผักในจังหวัดขอนแก่นที่เคยได้รับการประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมมาก่อน ความชุกของการบาดเจ็บที่เท้าและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจากกระบวนการหว่านข้าวของชาวนาในอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประเมินความเสี่ยงสุขภาพจากการรับสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกผัก ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และสื่อส่งเสริมความปลอดภัยเพื่อการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มยุวเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคือ รูปแบบการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับสถาบันอุดมศึกษา การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความรอบรู้สุขภาพด้านอาชีวอนามัย สำหรับพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ระดับการปวดของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกและปัจจัยจากการทำงานในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเพศชาย ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และการประเมินและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางจุลชีววิทยา ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบทความที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขคือ ต้นทุนต่อหน่วยของหน่วยบริการปฐมภูมิ กรณีศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2561 พฤติกรรมการออกกำลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์และปัจจัยที่สัมพันธ์กัน และการศึกษาความสัมพัฆนธ์ระหว่างตรีธาตุกับการเกิดโรคเบาหวาน

            กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความที่นำมาเสนอจะเป็นประโยชน์ และยินดีรับข้อเสนอแนะจากนักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่สนใจเพื่อที่จะนำเสนอวารสารที่มีคุณค่าในเชิงวิชาการอย่างมีคุณภาพและทันสมัยต่อไป 

บรรณาธิการบริหาร

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-20

ฉบับเต็ม

บทความวิชาการ

บทความจากงานวิจัย

เรื่องน่ารู้