เป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน TCI และบริหารจัดการโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หน่วยงานเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้บทความจากงานวิจัยและบทความเชิงวิชาการทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการสาธารณสุข บทความต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)

เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพบทความ

บทความที่ได้รับการพิมพ์เผยแพร่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ โดยกองบรรณาธิการจะเป็นผู้พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมิน และภายหลังการประเมินกองบรรณาธิการจะเป็นผู้พิจารณาผลการประเมิน และอาจให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตัดสินการพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารหรือไม่ก็ได้ โดยทั้งนี้กองบรรณาธิการจะไม่ส่งต้นฉบับคืน

Focus and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)

วารสารได้รับการประเมินคุณภาพวารสารซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) เป็นกลุ่มที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 วารสารมีกำหนดการเผยแพร่ 2 ฉบับ (มกราคม - มิถุนายน และกรกฎาคม – ธันวาคม) โดยมีจำนวนบทความประมาณ 15 เรื่อง และผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ 3 คน/เรื่อง โดยมีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความละ 4,000 บาท

 

ค่าธรรมเนียมเพื่อการตีพิมพ์บทความ

หากท่านยินดีและประสงค์จะส่งบทความมาเพื่อเผยแพร่ในวารสารความปลอดภัยและสุขภาพ

โปรดส่งค่าธรรมเนียมเพื่อการตีพิมพ์บทความในวารสาร จำนวน 4,000 บาท

ทางบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี ว.ความปลอดภัยและสุขภาพ

เลขที่บัญชี 147-0-06808-7 (ออมทรัพย์) 

 

Peer Review Process (กระบวนการ Review)

บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพจากกองบรรณาธิการวารสารความปลอดภัยและสุขภาพและผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 คน/เรื่อง  แบบ double-blinded

Types of articles (ประเภทของบทความ)

1. บทความวิชาการ 
2. บทความวิจัย 

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

การเก็บค่าตีพิมพ์

ผู้เขียนต้องชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ บทความ จำนวน 4,000 บาท

Publication Frequency (กำหนดออก)

วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
  • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

Sources of Support and Publisher (หน่วยงานสนับสนุน และสำนักพิมพ์)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช