วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ

E-ISSN: 2586-8918

กำหนดออก : 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และ ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม – ธันวาคม)

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ : วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขศาสตร์ และ อนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-25

บทบรรณาธิการ

ปธานิน แสงอรุณ

2

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพการได้ยินของคนงานตัดหญ้า ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนบน

ปุณญิสา ผุดผ่อง, ศุภกาญจน์ แก่นท้าว, นัฐพล ปันสกุล, น้ำเงิน จันทรมณี, ศศิวิมล บุตรสีเขียว

33-50

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จด้านการจัดการขยะของสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพและการพยาบาล

เจษฎานันท์ เวียงนนท์, แสน กีรตินวนันท์, อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์, อิงเดือน แสงเงิน

113-126

การประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย: กรณีศึกษาโรงพยาบาล ในเครือข่ายบริการที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

อติพันธ์ สุวัฒน์เมฆินทร์, พุดตาน พันธุเณร, อานนท์ สุกสัก, กฤษฎา วัฒนเสาวลักษณ์, อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา, อุษณา ตัณมุขยกุล, ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, วรุตม์ มุขแจ้ง

127-141

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของนักเรียนชั้นระถมศึกษาปีที่ 4 ในจังหวัดชลบุรี

อารยา ประเสริฐชัย , วุธจักร พันธุ์สมบัติ, ลักษิกา ฉิมพลี, มิณฑิชา เดชเกตุ, มยุรินทร์ เหล่ารุจิสวัสดิ์

154-167

ดูทุกฉบับ

E-ISSN: 2586-8918