เป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานTCI และบริหารจัดการโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หน่วยงานเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้บทความจากงานวิจัยและบทความเชิงวิชาการทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการสาธารณสุข บทความต่างๆ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ Peer Review

ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (2019): กันยายน - ธันวาคม 2562

ฤดูหนาวกำลังเข้ามายืน ประเทศไทยจึงมีอากาศหนาวเย็นในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีอากาศหนาวบ้างประปราย  เราจึงต้องระมัดระวังสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศร้อนและอากาศเย็นสลับกัน  วารสารความปลอดภัยและสุขภาพฉบับนี้ขอนำเสนอบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องสภาพอากาศที่ไม่ใช่อากาศเย็นแต่เป็นความร้อนจากการทำงาน ซึ่งต้องให้ความสนใจคือ ความร้อน: ผลกระทบต่อสุขภาพ การตรวจวัด ค่ามาตรฐานและการปรับตัวให้ทนกับสภาพความร้อน และบทความวิจัยที่เกี่ยวกับเกษตรกรเรื่อง ความชุกของการเกิดโรคจากความร้อนเนื่องจากการทำงานของเกษตรกรเพาะปลูกในจังหวัดขอนแก่น  และพฤติกรรมการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ส่วนบทความวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับความปลอดภัยคือ  การประเมินความเสี่ยงในงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งหนึ่งด้วยแบบตรวจความปลอดภัยที่พัฒนาใหม่  และ เงื่อนไขสนับสนุนการนำพระราช บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาตึกแถวในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงตลาดพลู นอกจากนี้ยังมีบทความวิจัยในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่นำไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ เรื่องระบบการจัดการเพื่อพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี

กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนและข้อเสนอแนะจากนักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่สนใจเพื่อที่จะนำเสนอวารสารที่มีคุณค่าในเชิงวิชาการอย่างมีคุณภาพและทันสมัยต่อไป

บทบรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2019-12-27

ความชุกการเกิดโรคจากความร้อนเนื่องจากการทำงานของเกษตรกรเพาะปลูก

ปฐมฤกษ์ มีสมบัติ, สุนิสา ชายเกลี้ยง, อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์

37-48

ดูเล่มทุกฉบับ

ISSN (Print) : 1905-8160