กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา: 
รศ. สราวุธ สุธรรมาสา

บรรณาธิการบริหาร   
อ.ดร.ปธานิน แสงอรุณ   

ผู้ช่วยบรรณาธิการ   
- ผศ.ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ     
- อ.ดร.วรวิช นาคแป้น

กองบรรณาธิการ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล
- ศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล
- ศ.ดร.พญ.ศิริกุล อิศรานุรักษ์
- ศ.ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
- รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์
- รศ.ดร.สุคนธา คงศีล
- รศ. ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล
- รศ.ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน
- รศ.ดร.พัชราพร เกิดมงคล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
- รศ.ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ
- รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์
- รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร
- ผศ.ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ
- ผศ.ดร. นันทิกา สุนทรไชยกุล

มหาวิทยาลัยบูรพา
รศ.ดร.อนามัย เทศกระถึก


สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
รศ.ดร.สืบศักดิ์ นันทวานิช


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- รศ.ดร.ยุทธชัย บันเทิงจิตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ผศ.ดร.พญ.พิชญา พรรคทองสุข
- รศ.ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- รศ.ดร.วิทยา อยู่สุข

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- รศ.ดร.พาณี สีตกะลิน
- รศ.ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
- รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา
- รศ.ดร.อารยา ประเสริฐชัย
- รศ.พรทิพย์ กีระพงษ์  
- ผศ.ดร.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์  

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 
ศ.ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์

กระทรวงสาธารณสุข
- ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์
- ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ
- นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
- พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์
- รศ.ดร.วิจิตรา จงวิศาล
- รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
- รศ.ดร.สุทิน อยู่สุข
- รศ.ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล
- รศ.ดร.พรทิพย์ เกยุรานนท์
- รศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย
- รศ.ดร.สมโภช รติโอฬาร
- รศ.ปีติ พูนไชยศรี
- รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม
- รศ.ดร.ชมภูศักดิ์ พูลเกษ
- ผศ.นพ.นพกร จงวิศาล
- ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร
- ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี
- อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล
- อาจารย์ ดร.ทวีสุข พันธุ์เพ็ง
- ดร.ไชยยศ บุญญากิจ
- ดร.เมธี จันท์จารุภรณ์
- พญ.สุพัตรา ศรีวนิชากร
- นพ.วิชาญ เกิดวิชัย
- คุณสุดธิดา กรุงไกรวงศ์
- คุณกาญจนา กานต์วิโรจน์