บทความย้อนหลัง

 • มกราคม - มิถุนายน 2565
  ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2022)

 • กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (2021)

 • มกราคม - มิถุนายน 2564
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2021)

 • กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (2020)

  บทบรรณาธิการ      

              ในช่วงนี้การเมืองไทยกำลังอยูในช่วงร้อนแรงที่มีการชุมนุมเพื่อความต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และวิจารณ์การทำงานของรัฐบาล ร่วมกับปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติที่ทำให้มีฝนตกหนัก และภาวะที่ยังมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  แม้ยังไม่เกิดการระบาดรอบ 2 เราได้แต่หวังว่า เหตุการณ์ตรึงเครียดนี้คงผ่านพ้นไปได้ 

              วารสารความปลอดภัยและสุขภาพฉบับนี้ขอนำเสนอบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องภัยธรรมชาติคือ แนวทางการปฏิบัติตัวในอาคารขณะเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย บทความวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับขยะคือ การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้รื้อแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่สัมผัสโลหะหนักผ่านทางผิวหนังในจังหวัดบุรีรัมย์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ บทความด้านที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรคือ การประเมินความเสี่ยงต่อการป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับความร้อนจากการทำงานของเกษตรกรเพาะปลูก อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรสวนผักในจังหวัดขอนแก่นที่เคยได้รับการประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมมาก่อน ความชุกของการบาดเจ็บที่เท้าและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจากกระบวนการหว่านข้าวของชาวนาในอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประเมินความเสี่ยงสุขภาพจากการรับสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกผัก ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และสื่อส่งเสริมความปลอดภัยเพื่อการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มยุวเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคือ รูปแบบการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับสถาบันอุดมศึกษา การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความรอบรู้สุขภาพด้านอาชีวอนามัย สำหรับพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ระดับการปวดของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกและปัจจัยจากการทำงานในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเพศชาย ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และการประเมินและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางจุลชีววิทยา ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบทความที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขคือ ต้นทุนต่อหน่วยของหน่วยบริการปฐมภูมิ กรณีศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2561 พฤติกรรมการออกกำลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์และปัจจัยที่สัมพันธ์กัน และการศึกษาความสัมพัฆนธ์ระหว่างตรีธาตุกับการเกิดโรคเบาหวาน

              กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความที่นำมาเสนอจะเป็นประโยชน์ และยินดีรับข้อเสนอแนะจากนักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่สนใจเพื่อที่จะนำเสนอวารสารที่มีคุณค่าในเชิงวิชาการอย่างมีคุณภาพและทันสมัยต่อไป 

  บรรณาธิการบริหาร

 • มกราคม - มิถุนายน 2563
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2020)

  บทบรรณาธิการ

  ประเทศต่าง ๆ ในโรคกำลังอยู่ในภาวะที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซึ่งประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโรคนี้ด้วย และได้รับผลกระทบต่าง ๆ จากการระบาดนี้ พวกเราคงต้องต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเพื่อป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากการแพร่ระบาดของโรคนี้

  วารสารความปลอดภัยและสุขภาพฉบับนี้ขอนำเสนอบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกระบวนการผลิตที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมคือ วัตถุดิบสำคัญกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทความวิจัยที่น่าสนใจในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคือ แนวทางการจัดการด้านสุขภาพและอาชีวอนามัยของแรงงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ที่จะเป็นประประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม ปัญหาด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมยังเป็นเรื่องที่ต้องมีการจัดการ จึงขอนำเสนอบทความเรื่อง  การปรับปรุงสถานีงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อลดความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อและความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานเย็บจักรอุตสาหกรรม ความพร้อมในการให้บริการตรวจวัดเสียงของหน่วยบริการตรวจวัดเสียงในประเทศไทย และ การประเมินความเสี่ยงในการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานร้านรับซื้อของเก่า ส่วนในภาคการเกษตรนั้น สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ บทความที่เกี่ยวข้องคือ การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการผิดปกติในเกษตรกรฉีดพ่นไกลโฟเสต จังหวัดขอนแก่น และ พฤติกรรมและปัจจัยเชิงสาเหตุของผู้ปกครองในการป้องกันการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชในเด็กที่อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรม

  ส่วนบทความที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ มีบทความน่ารู้ในทางการแพทย์และสาธารณสุขเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก การรับรู้ภาวะหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามล้ม จังหวัด สุพรรณบุรี และ การรับรู้ความคลาดเคลื่อนทางยาของบุคลากรทางการแพทย์ในกระบวนการใช้ยา หน่วยไตเทียม กรณีศึกษา :  โรงพยาบาลแห่ง พฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาเป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจคือ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และปัจจัยที่สัมพันธ์กัน และ ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความที่นำมาเสนอจะเป็นประโยชน์ และยินดีรับข้อเสนอแนะจากนักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่สนใจเพื่อที่จะนำเสนอวารสารที่มีคุณค่าในเชิงวิชาการอย่างมีคุณภาพและทันสมัยต่อไป

  บรรณาธิการบริหาร

 • กันยายน - ธันวาคม 2562
  ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (2019)

  ฤดูหนาวกำลังเข้ามายืน ประเทศไทยจึงมีอากาศหนาวเย็นในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีอากาศหนาวบ้างประปราย  เราจึงต้องระมัดระวังสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศร้อนและอากาศเย็นสลับกัน  วารสารความปลอดภัยและสุขภาพฉบับนี้ขอนำเสนอบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องสภาพอากาศที่ไม่ใช่อากาศเย็นแต่เป็นความร้อนจากการทำงาน ซึ่งต้องให้ความสนใจคือ ความร้อน: ผลกระทบต่อสุขภาพ การตรวจวัด ค่ามาตรฐานและการปรับตัวให้ทนกับสภาพความร้อน และบทความวิจัยที่เกี่ยวกับเกษตรกรเรื่อง ความชุกของการเกิดโรคจากความร้อนเนื่องจากการทำงานของเกษตรกรเพาะปลูกในจังหวัดขอนแก่น  และพฤติกรรมการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ส่วนบทความวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับความปลอดภัยคือ  การประเมินความเสี่ยงในงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งหนึ่งด้วยแบบตรวจความปลอดภัยที่พัฒนาใหม่  และ เงื่อนไขสนับสนุนการนำพระราช บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาตึกแถวในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงตลาดพลู นอกจากนี้ยังมีบทความวิจัยในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่นำไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ เรื่องระบบการจัดการเพื่อพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี

  กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนและข้อเสนอแนะจากนักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่สนใจเพื่อที่จะนำเสนอวารสารที่มีคุณค่าในเชิงวิชาการอย่างมีคุณภาพและทันสมัยต่อไป

  บทบรรณาธิการ

 • มกราคม - เมษายน 2562
  ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (2019)

  ในช่วงเวลานี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ วารสารความปลอดภัยและสุขภาพฉบับนี้จึงขอนำเสนอบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุคือ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเครียดของผู้สูงอายุในตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และ ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายในน้ำและบนบกต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  อาหารแช่แข็งเข้ามาสู่ชีวิตคนไทยมากขึ้นพร้อมกับร้านสะดวกซื้อที่เกิดขึ้นมากมายเหมือนดอกเห็ด บทความวิจัยที่น่าสนใจในเรื่องนี้คือ  พฤติกรรมการบริโภคอาหารแช่แข็งของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และการบริโภคอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งของประชาชนในพื้นที่สวนหลวง ส่วนบทความด้านความปลอดภัยที่กำลังเป็นที่สนใจเพราะมีผลต่อสุขภาพของเกษตรกรและคนทั่วไปคือ  ระดับสารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในน้ำนมของมารดาหลังคลอดในพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศไทย และ การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครนครราชสีมากองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนและข้อเสนอแนะจากนักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่สนใจเพื่อที่จะนำเสนอวารสารที่มีคุณค่าในเชิงวิชาการอย่างมีคุณภาพและทันสมัยต่อไป

  บรรณาธิการบริหาร

 • พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
  ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2019)

  ในช่วงนี้กำลังเข้าสู่ฤดูฝน และมีพายุฝนในบางพื้นที่ จึงมักจะพบการเจ็บป่วยจากไข้หวัดกันมาก โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ วารสารความปลอดภัยและสุขภาพฉบับนี้ขอนำเสนอบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุคือ การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มะเร็งเต้านมยังเป็นปัญหาที่พบในสตรีไทยค่อนข้างสูง บทความที่เกี่ยวข้องคือ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมาพบแพทย์เร็วของผู้ป่วยที่มีก้อนที่เต้านมที่มาตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสระบุรี  และปัญหาจากการดื่มสราที่เป็นปัญหาสำคัญ ซึ่งนำเสนอในบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในจังหวัดพะเยา

  ส่วนบทความด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่น่าสนใจคือ ปัจจัยด้านการยศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ในเขตสุขภาพที่  8 และ การประเมินความเสี่ยงสุขภาพจากการได้รับอนุภาคเหล็กของช่างทำมีดอรัญญิกและสมาชิกครอบครัว นอกจากนี้ยังมีบทความด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่เป็นเรื่องที่สังคมกำลังให้ความสนใจคือ อิทธิพลของทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

  กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนและข้อเสนอแนะจากนักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่สนใจเพื่อที่จะนำเสนอวารสารที่มีคุณค่าในเชิงวิชาการอย่างมีคุณภาพและทันสมัยต่อไป

   

  บรรณาธิการบริหาร

 • กันยายน-ธันวาคม 2561
  ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (2018)

  ประเทศไทยกำลังเข้าสู่การเตรียมการเลือกตั้ง ในช่วงเวลานี้จึงมีความเปลี่ยนแปลงของสังคมจากอิทธิพลการเมืองเป็นอย่างมาก วารสารความปลอดภัยและสุขภาพฉบับนี้ขอนำเสนอบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเรื่อง การประเมินความเสี่ยงของผู้บริโภคที่สัมพันธ์กับสีปองโซ 4 อาร์ จากการบริโภคก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟน้ำ  บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เข้มข้นเรื่อง ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจของช่างเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมในเขตจังหวัดระยอง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงของคนงานก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร ความเหมาะสมในการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงทางด้านเคมีและด้านกายภาพในสถานประกอบการในจังหวัดระยองและรายละเอียดในการรายงานผลการตรวจสุขภาพต่อเจ้าพนักงานตรวจแรงงาน และ ผลของแนวทางการลดและป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานในโรงงานผลิตบ้านสำเร็จรูป  นอกจากนี้ยังมีบทความที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นที่ควรให้ความสนใจคือ การจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนและข้อเสนอแนะจากนักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่สนใจเพื่อที่จะนำเสนอวารสารที่มีคุณค่าในเชิงวิชาการอย่างมีคุณภาพและทันสมัยต่อไป

  บรรณาธิการบริหาร

 • vol11issue2

  May-August
  ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2018)

1-10 of 30