เผยแพร่แล้ว: 2021-10-11

หน้าบรรณาธิการ

ศริศักดิ์ สุนทรไชย

การตรวจหาการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพในน้ำแข็งบริโภคที่จำหน่ายรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร

ศิริลักษณ์ ธีระภูธร, เณริศา ทิพยราช , ธนบดี พาพันธ์ , สุปรียา ขำดี

197-207