การประเมินความเสี่ยงทางอาชีวอนามัยต่อการสัมผัสสารโทลูอีนของพนักงานจากตำแหน่งงานที่แตกต่างกันในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

  • พฤกษา โชตนะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสำคัญ: การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ, กรดฮิปพูริก, โทลูอีน, พนักงานขับรถขนถ่ายน้ำมัน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารโทลูอีนของพนักงานในอาชีพที่แตกต่างกันและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งงานหรืออาชีพกับระดับความเสี่ยงต่อการสัมผัสสารโทลูอีนของพนักงานในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยทำการสัมภาษณ์อาการผิดปกติ ตรวจวัดความเข้มข้นโทลูอีนในบรรยากาศ ตรวจวัดความเข้มข้นของ Hippuric acid ในปัสสาวะ และทำการประเมินความเสี่ยงทางอาชีวอนามัยโดยใช้เมตริกความเสี่ยง ผลการศึกษาพบว่า จากการตรวจวัดความเข้มข้นของสารโทลูอีนในบรรยากาศ พบว่าพนักงานทั้งสามตำแหน่งคือ พนักงานขับรถขนถ่ายน้ำมัน พนักงานเติมน้ำมัน และพนักงานคิดเงิน ส่วนใหญ่พนักงานมีระดับความเข้มข้นที่ระดับที่ 1 (ตรวจไม่พบ ถึง 200 ppb) การตรวจวัดความเข้มข้นของ Hippuric acid ในปัสสาวะของพนักงานพบว่ามีพนักงานที่มีค่าเกินค่าดัชนีทางชีวภาพของระดับ Hippuric acid  (1,600 mg/g Cr) จำนวน 2 คน และจากการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากความเข้มข้นของโทลูอีนในบรรยากาศและความเสี่ยงต่อสุขภาพจากความเข้มข้นของ Hippuric acid ในปัสสาวะ พบว่าพนักงานทั้งสามตำแหน่งงานส่วนใหญ่มีความเสี่ยงสูงกว่ายอมรับได้ คือระดับต่ำ และพบความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงต่อสุขภาพจากสารโทลูอีนในบรรยากาศกับความเสี่ยงต่อสุขภาพจากความเข้มข้นของ Hippuric acid ในปัสสาวะในพนักงานขับรถขนถ่ายน้ำมันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value =0.04) จากผลการศึกษาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานควรจัดให้มีการเฝ้าระวังสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงาน การอบรมให้ความรู้ด้านการทำงานที่ปลอดภัย และการตรวจสารบ่งชี้ทางชีวภาพเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพให้แก่พนักงานที่ต้องทำงานในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงหรือเกี่ยวข้อง

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2021-10-11
การอ้างอิงบทความ
โชตนะพ., & ชายเกลี้ยงส. (2021). การประเมินความเสี่ยงทางอาชีวอนามัยต่อการสัมผัสสารโทลูอีนของพนักงานจากตำแหน่งงานที่แตกต่างกันในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, 14(2), 164-177. ืบค้น จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JSH/article/view/245048
ประเภทบทความ
บทความจากงานวิจัย

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>