ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม - มิถุนายน 2563

บทบรรณาธิการ

ประเทศต่าง ๆ ในโรคกำลังอยู่ในภาวะที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซึ่งประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโรคนี้ด้วย และได้รับผลกระทบต่าง ๆ จากการระบาดนี้ พวกเราคงต้องต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเพื่อป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากการแพร่ระบาดของโรคนี้

วารสารความปลอดภัยและสุขภาพฉบับนี้ขอนำเสนอบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกระบวนการผลิตที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมคือ วัตถุดิบสำคัญกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทความวิจัยที่น่าสนใจในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคือ แนวทางการจัดการด้านสุขภาพและอาชีวอนามัยของแรงงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ที่จะเป็นประประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม ปัญหาด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมยังเป็นเรื่องที่ต้องมีการจัดการ จึงขอนำเสนอบทความเรื่อง  การปรับปรุงสถานีงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อลดความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อและความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานเย็บจักรอุตสาหกรรม ความพร้อมในการให้บริการตรวจวัดเสียงของหน่วยบริการตรวจวัดเสียงในประเทศไทย และ การประเมินความเสี่ยงในการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานร้านรับซื้อของเก่า ส่วนในภาคการเกษตรนั้น สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ บทความที่เกี่ยวข้องคือ การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการผิดปกติในเกษตรกรฉีดพ่นไกลโฟเสต จังหวัดขอนแก่น และ พฤติกรรมและปัจจัยเชิงสาเหตุของผู้ปกครองในการป้องกันการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชในเด็กที่อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรม

ส่วนบทความที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ มีบทความน่ารู้ในทางการแพทย์และสาธารณสุขเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก การรับรู้ภาวะหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามล้ม จังหวัด สุพรรณบุรี และ การรับรู้ความคลาดเคลื่อนทางยาของบุคลากรทางการแพทย์ในกระบวนการใช้ยา หน่วยไตเทียม กรณีศึกษา :  โรงพยาบาลแห่ง พฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาเป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจคือ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และปัจจัยที่สัมพันธ์กัน และ ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความที่นำมาเสนอจะเป็นประโยชน์ และยินดีรับข้อเสนอแนะจากนักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่สนใจเพื่อที่จะนำเสนอวารสารที่มีคุณค่าในเชิงวิชาการอย่างมีคุณภาพและทันสมัยต่อไป

บรรณาธิการบริหาร

เผยแพร่แล้ว: 2020-06-15

ฉบับเต็ม

บทความวิชาการ

บทความจากงานวิจัย