วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ

E-ISSN: 2586-8918

กำหนดออก : 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และ ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม – ธันวาคม)

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ : วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขศาสตร์ และ อนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน 2565

เผยแพร่แล้ว: 2021-11-24

หน้าบรรณาธิการ

ศริศักดิ์ สุนทรไชย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้สารกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในเขตภาคเหนือ

อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์, ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, ปภาดา รักมีศรี, วราภรณ์ บุญเชียง, นุชยงค์ เยาวพานนท์, ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร

112-124

การประเมินคุณภาพอากาศภายในห้องเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี

เสาวนีย์ หน่อแก้ว, ญาณิศา แสงแก้ว, แพรพลอย ญารักษ์, อรญา วิเศษหมื่นไวย, อารุญ เกตุสาคร

173-186

ดูทุกฉบับ

E-ISSN: 2586-8918