Published: 2017-05-03

บรรณาธิการแถลง

สายสมร เฉลยกิตติ

-

ปัจจัยทำนายการคิดฆ่าตัวตายในวัยรุ่นชาวไทย

เบญจมาภรณ์ รุ่งสาง, นุจรี ไชยมงคล, วรรณี เดียวอิศเรศ

64-73

ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กับเยาวชน ของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในชุมชนชนบท

จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ, ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน, ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์, ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์

113-121

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติการพยาบาลและผลลัพธ์ ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วไป

กุลวดี อภิชาติบุตร, อรอนงค์ วิชัยคำ, วิภาดา คุณาวิกติกุล, เรมวล นันท์ศุภวัฒน์, อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์

206-215