ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 (2019): ตุลาคม-ธันวาคม

					ดู ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 (2019): ตุลาคม-ธันวาคม
เผยแพร่แล้ว: 2020-03-02

Editorial Statement; บรรณาธิการแถลง

Research Articles; บทความวิจัย

Book Review Articles; แนะนำหนังสือ