เกี่ยวกับวารสาร

เลข ISSN

ISSN 1906-1773 (Print)

ISSN 2821-9058 (Online)

 

จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

วารสารการพยาบาลและการศึกษา ดำเนินการจัดพิมพ์โดย สถาบันพระบรมราชชนก มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การบริหารการพยาบาลและการสาธารณสุข  ของบุคลากรทางการพยาบาลและการสาธารณสุข ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การสื่อสารทางวิชาการเป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานการตีพิมพ์
จึงได้กำหนดจริยธรรมของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ ทั้งของผู้นิพนธ์
กองบรรณาธิการและผู้ประเมินบทความ ให้มีบทบาทหน้าที่ดังนี้

 บทบาทหน้าที่ของผู้นิพนธ์

 1. ผู้เขียนต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น โดยรับรองว่าผลงานที่ส่งมานั้นเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในแหล่งใด ๆ มาก่อน
 2. ผู้เขียนต้องรายงานผลที่เกิดขึ้นจากการทำวิจัย โดยไม่บิดเบือนข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
 3. ผู้เขียนต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น หากมีการนำข้อความใด ๆ มาใช้ในผลงานของตนเอง รวมทั้งต้องทำรายละเอียดเอกสารอ้างอิงไว้ท้ายบทความ
 4. ผู้เขียนต้องเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการให้ถูกต้องตามรูปแบบที่วารสารกำหนด
 5. ผู้เขียนที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคนต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการวิจัยจริง
 6. ผู้เขียนต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในการทำวิจัยและระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (ถ้ามี)

 บทบาทหน้าที่ของบรรณาธิการ

 1. บรรณาธิการและกองบรรณาธิการต้องปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ของวารสารอย่างเคร่งครัด
 2. บรรณาธิการและกองบรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียนและผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่น ๆ ในทุกกรณี
 3. บรรณาธิการและกองบรรณาธิการต้องคัดเลือกบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ หลังจากผ่านกระบวนการประเมินบทความแล้ว
 4. บรรณาธิการและกองบรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียน ผู้ประเมิน และกองบรรณาธิการ

 บทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ

 1. ผู้ประเมินบทความต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลบางส่วนหรือทุกส่วนของบทความแก่บุคคลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
 2. หลังจากได้รับบทความจากกองบรรณาธิการ ผู้ประเมินต้องตระหนักว่า ตนเองอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียน เช่น เป็นผู้ร่วมโครงการ หรือรู้จักผู้เขียนเป็นการส่วนตัว หรือเหตุผลอื่น ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระได้ ผู้ประเมินบทความควรแจ้งปฏิเสธการประเมินบทความนั้น ๆ
 3. ผู้ประเมินบทความ ควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ โดยพิจารณาความสำคัญด้านเนื้อหาในบทความ คุณภาพของการวิเคราะห์ข้อมูล และความเข้มข้นของผลงาน
หากมีส่วนใดของบทความที่มีความเหมือนหรือซ้ำซ้อนกับผลงานชิ้นอื่น ๆ ผู้ประเมินบทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบด้วย
วารสารมีจุดมุ่งหมาย
วารสารการพยาบาลและการศึกษา (JONAE) เป็นวารสารเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการตรวจสอบโดย peer-reviewed รวมศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารประจำประเทศไทย: ศูนย์ TCI เป้าหมายหลักของ JONAE คือ: 1. จัดให้มีฟอรัมสำหรับงานวิจัยต้นฉบับและบทความวิชาการในสาขาการพยาบาลคลินิก การผดุงครรภ์การศึกษาการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 2. เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการและทางคลินิกของคณะพยาบาลศาสตร์และผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ 3. ส่งเสริมเครือข่ายสถาบันการศึกษาและองค์กรด้านการดูแลสุขภาพในประเทศไทย ขอบเขต วารสารการพยาบาลและการศึกษา (JONAE) ตีพิมพ์บทความวิจัยต้นฉบับบทความวิชาการวารสารการพยาบาลและการศึกษา (JONAE)
ตีพิมพ์บทความวิจัยต้นฉบับบทความวิชาการและการศึกษาทางคลินิกในทุกพื้นที่ของการพยาบาล เรายอมรับทั้งการเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์ แต่บทความไม่ได้รับการเผยแพร่ในที่ใดก็ได้ก่อน วารสารการพยาบาลและการศึกษา (JONAE) เป็นวารสาร peer-reviewed Peer review
เป็นระบบที่เราใช้ในการประเมินคุณภาพงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และบทความวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระในสาขาในฐานะผู้ตรวจสอบ ต้นฉบับที่ส่งมาทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบโดยผู้วิจารณ์สองคนก่อนที่จะยอมรับสิ่งตีพิมพ์ ผู้เขียนทุกคนต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ของตน ความถี่ในการเผยแพร่ วารสารการพยาบาลและการศึกษา (JONAE) เผยแพร่ทุก ๆ 3 เดือนกำหนดปั่นออก 4 เล่มต่อปี: ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม นโยบายการเข้าถึงแบบเปิด วารสารนี้เปิดโอกาสให้เข้าถึงเนื้อหาของตนได้ทันทีโดยใช้หลักการที่ทำให้การวิจัยมีอิสระต่อสาธารณชนโดยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ระดับโลกมากขึ้น ผู้ให้การสนับสนุน สถาบันพระบรมราชชนก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข แหล่งที่มาของการสนับสนุน สถาบันพระบรมราชชนก ประวัติวารสาร วารสารกระทรวงสาธารณสุข เป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การพยาบาล การผลิตการศึกษาด้านสุขภาพเริ่มขึ้นในปีพ. ศ. 2530 และได้รับการเปลี่ยนชื่อจาก Journal of Nursing Education Journal of Nursing and Education, 2008