ขั้นตอนการส่งบทความ

ขั้นตอนที่ 1  ผู้เขียนส่งบทความ

                 ผู้เขียนส่งบทความ โดยอัพโหลดเข้ามาผ่านระบบ ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JNAE/submission/wizard โดยกรอกข้อความในระบบตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ถึง 5

ขั้นตอนที่ 2  กองบรรณาธิการพิจารณาบทความในเบื้องต้น

                 ไฟล์บทความที่ท่านอัพโหลดเข้ามาในระบบ กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความในเบื้องต้นภายในระยะเวลา 7 วัน หากบทความของท่านผ่านการพิจารณาเบื้องต้น กองจัดการจะส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

ขั้นตอนที่ 3 กองจัดการส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review)

                 ภายหลังจากที่ผู้ทรงคุณวุฒิตอบรับการพิจารณาบทความ จะใช้เวลาภายใน 30 วัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะนำบทความ

ขั้นตอนที่ 4 กองบรรณาธิการ พิจารณาผลการตรวจสอบบทความจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ

                 ภายหลังจากที่ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านส่งบทความพร้อมข้อเสนอแนะกลับเข้ามาในระบบ กองบรรณาธิการจะดำเนินการพิจารณาผลการตรวจสอบบทความจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้เวลา 7 – 14 วัน

ขั้นตอนที่ 5 กองบรรณาธิการแจ้งผู้เขียนแก้ไขบทความ

                 กองบรรณาธิการจะส่งไฟล์บทความพร้อมข้อเสนอแนะ กลับเข้าระบบแจ้งให้กับผู้เขียนได้ปรับแก้ไขบทความให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน

ขั้นตอนที่ 6 กองจัดการ แจ้งยืนยันตอบรับการตีพิมพ์

                 กองจัดการจะแจ้งยืนยันตอบรับการตีพิมพ์โดยมีเอกสารแนบเข้าในระบบ

ขั้นตอนที่ 7 ผู้เขียนแก้ไขบทความ และชำระค่าตีพิมพ์

                 ผู้เขียนปรับแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งไฟล์บทความฉบับแก้ไขกลับเข้าระบบ ภายใน ระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่ได้รับบทความในระบบ พร้อมทั้งชำระค่าตีพิมพ์ โดยสามารถดูรายละเอียดการชำระค่าตีพิมพ์ได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JNAE/about/submissions#authorGuidelines พร้อมทั้งแนบหลักฐานและใบชำระค่าตีพิมพ์เข้าระบบ

ขั้นตอนที่ 8 ตีพิมพ์และเผยแพร่

                 หลังจากที่กองบรรณาธิการได้รับไฟล์บทความฉบับแก้ไข จะดำเนินการเตรียมตีพิมพ์และเผยแพร่บทความในวารสารถือเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ