การเรียนรู้ผ่านการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาล : ประสบการณ์และผลลัพธ์การเรียนรู้ ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ

Learning Through Reflection of Nursing Students : Experience and Learning Outcomes in the Elderly Welfare Development Center

ผู้แต่ง

  • ภาวินี เสาะสืบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
  • นิสากร เห็มชนาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
  • วรนาถ พรหมศวร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
  • สมจิตต์ เวียงเพิ่ม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

คำสำคัญ:

ประสบการณ์การเรียนรู้, การสะท้อนคิด, การพยาบาลผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่ออธิบายประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านบันทึกการสะท้อนคิดของนักศึกษา  ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ และศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยผ่านบันทึกสะท้อนคิดในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ ปีการศึกษา 2561จำนวน 78 คน คัดเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ เอกสาร  มคอ. รายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ   คู่มือการฝึกภาคปฏิบัติสำหรับอาจารย์ วิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกการสะท้อนคิดหลังการฝึกภาคปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis )

ผลการวิจัย พบว่า ประสบการณ์ที่ได้รับในการฝึกภาคปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้บริการ  การวินิจฉัยปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการ การวางแผนการพยาบาล/แผนการให้บริการ การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล/กิจกรรมการให้บริการ  การประเมินผลการพยาบาล/การให้บริการ ทักษะการสังเกต ทักษะการสื่อสาร  ด้านความรู้สึก พบว่า นักศึกษามีอาการ เศร้า หดหู่ สงสาร สะเทือนใจ  วิตกกังวล ตื่นเต้น กลัว

ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้ของนักศึกษาผ่านประสบการณ์การปฏิบัติกิจกรรมในรายวิชา ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติ ดังนั้นบันทึกการสะท้อนคิดสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Chananin S. The Development of Learning Activities of Student Teachers by Reflective Thinking using the 3–R Format in a Course of Study “Principle of Mathematics and Evaluation ” Roi –Et : Faculty of Education Roi Et Rajabhat University.2016. (in Thai)
2. Cheuam S. et al. Effective of Practical Teaching with Reflection
on Clinical Skilled Nursing and Satisfaction in Nursing for Principles and Techniques in Nursing. Udonthani Hospital. Medical journal.2019;27(2): 150 – 156.(in Thai)
3. Suworawatanakul W. et.al. The Effects of Developing Reflective Thinking Skills and Levels of Reflection Using Reflective Thinking Learning Program on Nursing Student, Boromarajonani College of Nursing Changwat Nonthaburi. The Journal of Phrapokklao Nursing College, 2015;27(1):61– 70. (in Thai)
4. Gibb, G. Learning by Doing : A Guide to Teaching and Learning Methods.
Oxford Further Education Unit, Oxford.1988.
5. Wanchai A. et.al. Learning and Teaching Methods by Using Reflective Thinking Technique. Journal of Health Science Research,2017:11(2): 105 – 115.(in Thai)
6. Na Nakorn P. et.al. The Study of Learning Management through
Reflective for Developing a Critical Thinking Process in Nursing Students.
Ramathibodi Nursing Journal. 2016; 22(2): 206 – 221.(in Thai)
7. Treenai S. Learning by Reflective Practice in Advanced Pediatric Nursing Practicum : Experience and Learning Results of Graduate Students. Journal of The Royal Thai Army Nurses.2016; 15(2), 378 – 385.(in Thai)
8. Klinklin P. et.al. Learning Experience through Reflective Thinking Diaries on Practice of Child Health Promotion among Nursing Student. Journal of Nursing and Education. 2008;1(2): 2 – 18.(in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-02-03

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย