เทคนิคการใช้คำถามในการจัดการเรียนการสอนการพยาบาล

Questioning Technique in Nursing Teaching and Learning Management

ผู้แต่ง

  • อรัญญา บุญธรรม วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

คำสำคัญ:

เทคนิคการใช้คำถาม, การจัดการเรียนการสอนการพยาบาล

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การใช้คำถามเป็นเทคนิคสำคัญเทคนิคหนึ่งที่สามารถพัฒนาผู้เรียนในปัจจุบัน การใช้คำถามสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนการพยาบาล โดยสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกรูปแบบ รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผู้เรียนและผู้สอนอีกด้วย ผู้สอนควรเห็นคุณค่าของการใช้คำถาม การเตรียมตัวเองให้มีความพร้อม การออกแบบและเลือกใช้คำถามให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยศึกษาหลักสูตร ประมวลรายวิชา และความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคลเพื่อเลือกใช้คำถามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

References

REFERENCES
1. Tosuksri, w. Clinical Teaching: Questioning in clinical teaching of medical nursing. Knowledge management. Bangkok: Nursing department, Mahidol University. [online].2010. [cited 2562/3/12]. Available from: http://www.ns.mahidol.ac.th/english/th/departments/MN/th/km_clinical.html
2. Sansombut, C. Teaching critical thinking skills for living in the 21st century. Nakhon Lampang Buddhist College’s Journal. 2016; 5(2):101 -112. (In Thai).
3. Poonperm, R., Proyngern, J., Sunuanta, S., Prompeng, N., Effectiveness of question based learning of nursing students at The Royal Thai Army Nursing College. Journal of the Thai Army Nurse 2018; 19(3): 126-136. (In Thai).
4. Saleewong, D., Suwannatthachote, P., Kuhakarn, S., Enhancing critical thinking with case-based learning on Web using questioning techniques and reflective thinking. Journal of graduates studies Valaya Alongkorn Rajabhat University, 2016; 9(3): 198-208. (In Thai).
5. Phothidara, Y. Nursing education management: For student generation Y. Journal of Nursing Science & Health 2012; 34(2): 61-69. (In Thai).
6. Panich, V. Learning to 21st Century. Bangkok: The Siam commercial foundation; 2013. (In Thai).
7 Susoarat, P. Development of thinking.5nd edition. Bangkok: 9119 Teaching Printing; 2013. (In Thai).
8. Suthasinobon, K. Questioning Techniques. Encyclopedia of Education 2015; 49: 95-106. (In Thai).
9. Anderson, L. W. & Krathwohl, D.R. A Taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s Taxonomy of education objectives. New York: Addison Wesley Longman; 2001.
10. Phillips, A. W., Smith, S. G., & Straus, C. M. Driving deeper learning by assessment: An adaptation of the revised Bloom's Taxonomy for medical imaging in gross anatomy. Academic radiology, 2013; 20(6), 784-789.
11. Iamsupasit, S. Theories and techniques in behavior modification.7th edition. Bangkok: Chulalongkorn University; 2010. (In Thai).
12. Panich, V.21st Century Skill: Rethinking How Students Learn. Journal of Learning Innovation 2015; 1(2):1-12. (In Thai).
13. Asawapoom, S. Asking a pertinent and good question is more important than an excellent answer. Educational management and innovation Journal, 2018; 1(1): 99-109. (In Thai).
14. Socrates. The World is Transformed by Asking Questions [draft]; [online].2014. [cited 2562/3/12]. Available from: https://www.singularityweblog.com/the-world-is-transformed-by-asking-questions-draft/

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-02-03

ฉบับ

บท

Academic Articles; บทความวิชาการ