ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแผนต่อ พฤติกรรมเนือยนิ่งของเด็กวัยเรียนตอนปลายที่มีภาวะอ้วน

The Effects of a Planned Behavior Program on the Sedentary Behaviors of Late Primary School-Aged Children with Obesity

ผู้แต่ง

  • ศุภลักษณ์ ศรีธัญญา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
  • วนลดา ทองใบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • จีราภรณ์ กรรมบุตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำสำคัญ:

โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแผน, เด็กวัยเรียนตอนปลาย, ภาวะอ้วน, พฤติกรรมเนือยนิ่ง

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

     เด็กวัยเรียนที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนเป็นหนึ่งในความท้าทายทางด้านสุขภาพในการจัดการปัญหาทั้งในระดับประเทศและระดับโลก การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่ม วัดผลก่อนและหลังการทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแผนต่อพฤติกรรมเนือยนิ่งของเด็กวัยเรียนตอนปลายที่มีภาวะน้ำหนักเกิน โดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กวัยเรียนตอนปลายที่มีภาวะอ้วน อายุ 10 - 12 ปี ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนสังกัดรัฐบาล จังหวัดสระบุรี 2 โรงเรียน คัดเลือกโรงเรียนเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนด กลุ่มละ 35 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแผนเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ และกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้เป็นโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแผนเด็กวัยเรียนตอนปลายที่มีภาวะอ้วน และแบบสอบถามพฤติกรรมเนือยนิ่ง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติทดสอบที

     ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเนือยนิ่งต่ำกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (M = 24.29 , S.D. = 5.86 และ M = 32.51 , S.D. = 5.27 ; p < .01) และกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเนือยนิ่งต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (M = 24.29 , S.D. = 5.86 และ M = 31.54 , S.D. = 3.50 ; p < .01)

     ผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแผนสามารถทำให้เด็กวัยเรียนตอนปลาย มีพฤติกรรมเนือยนิ่งลดลง และมีพฤติกรรมการทำกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นได้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลสามารถโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแผนไปใช้ โดยประสานงานร่วมกับผู้ปกครองและครู เพื่อส่งเสริมให้เด็กที่มีภาวะอ้วนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. International Obesity Task Force. (2014). A simple guide to classifying body mass index
in children. Retrieved June 18, 2017, Retrieved from
http://www.noo.org.uk/uploads/doc/vid_11601_A_simple_guide_to_classifying_BMI_
in_children.pdf
2. Ministry of Public Health. Promotion & Prevention Excellence [Internet]. Bangkok:
Ministry of Public Health; 2018 [cited 2019Mar12]. Available from:
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php
3. Hockenberry, MJ., Wilson, D. Wong’s Nursing Care of infants and children. 9th ed.
Deborah L Vogal: Canada; 2011.
4. Chaisri, J., Klungtumneim, K., Buajarean, H. Clinical Nursing Practice Guideline for
Management of Obesity in Children: the Synthesis of Thesis. Journal of The Royal
Thai Army Nurses, 2014; 15(2): 360-367. (in Thai)
5. Ounnapiruk, L., Leelahakul, V., Bunnag, A., Autthakornkovit, C. The Effects of A Health Promotion Program on the Physical Activity in Overweight Primary School Children. Journal of Nursing Science, 2011; 29(2): 15-26. (in Thai)
6. Amornsriwatanakul, A., Nakornkhet, K., Katewongsa, P., Choosakul, C., Kaewmanee, T.,
Konharn, K., Purakom, A., et al. Results from Thailand’s 2016 report card on physical activity for children and youth. Journal of Physical Activity and Health, 2016; 13(2): S291-S298.
7. World Health Organization, 2016, Global Recommendations on Physical Activity for
Health, Blossoming. it, Switzerland.
8. Noin, K. Overweight and Obesity among Thai School-aged Children and Adolescents.
Journal of The Royal Thai Army Nurses, 2017; 18(1): 1-8. (in Thai)
9. Tuntiakara, S., Thongbai, W., Takviriyanun, N. The effectiveness of obesity prevention
program on eating and physical activity behaviors among overweight school aged
children. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 2015; 31(3): 47-61.
(in Thai)
10. Yaemmen, P. & Duangsong, R. The effects of health promotion program by application of Health Belief Model and Social Support on behavioral modification for weight control among overweight students at level 5 of primary school, Muang District,
Phitsanulok Province. KKU Research Journal (Graduate Studies), 2012; 12(1): 57-67.,(in Thai)
11. Pichairat, A., Tato, R., Rodcumdee, B. Effect of health alliance nursing program on food consumption and exercise behaviors in obese school age children. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 2013; 29(1): 121-134. (in Thai)
12. Rosario, R., Oliveira, B., Araujo, A., Lopes, O., Padrao, P., Moreira, A., et al. The impact of an intervention taught by trained teachers on childhood overweight. International Journal of Environment Research and public Health, 2012; 9(4): 1355-1367.
13. Ajzen, I. Theory of Planed Behavior. In: Ajzen, I, editor. Organizational Behavior and
Human Decision Processes. Massachusetts: United States of America; 1991. p.
179–211.
14. Orathai, P. & Phumonsakul, S. Power analysis and sample size estimation
using G*Power program. 1th ed. pimdee: Bangkok; 2013.
15. Chunechit, C. & Duangsong, R. Effects of a health promotion program for weight control among primary school student, level 4-6, Mueang district, Khon Kaen province. KKU Journal for public health Research, 2013; 6(4): 1-9. (in Thai)
16. Srisatidnarakul, B. The methodology in nursing research. 5th ed. And I Inter
Media: Bangkok; 2010.
17. Amornsriwatanakul, A., Bull, F., and Rosenberg, M. Thailand Physical Activity Children
Survey - Version 10-13 (TPACS V10-13) [Internet]. Perth: Thailand Physical Activity
Research Centre and University of Western Australia; 2015 [cited 2017Feb9].
Available from: http://padatabase.net/uploads/files/uploads/1499146003-
StudentQ1013FinalCoveringTH.pdf
18. Institute of Medical Research and Technology Assessment, Ministry of Public Health.
Clinical practice guideline of preventing and caring obesity. Bangkok: The agricultural
co-operative federal of Thai and Ltd.; 2010. (In Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-02-03

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย