เผยแพร่แล้ว: 2021-12-27

บรรณาธิการแถลง

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมจิต พฤกษะริตานนท์

VIII-IX

การปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในบาดแผลที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณชายทะเล ณ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาคภูมิ บำรุงราชภักดี, ปองทิพย์ อุ่นประเสริฐ, สันติชัย ดินชูไท, ตระการ ไชยวานิช

1-14

ผลของการจัดประสบการณ์ทางคลินิกในช่วงต้นของหลักสูตรของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ศรสุภา ลิ้มเจริญ, จิรัฏฐ์ สุขมี, ผกาพรรณ ดินชูไท, นลินี ภัทรากรกุล, สินีนาฏ พาณิชยวัฏ

15-25

ผลของกลวิธีเพื่อลดพฤติกรรมการสั่งยาปฏิชีวนะของแพทย์ในแผนกผู้ป่วยนอก และแผนกฉุกเฉิน ของโรงพยาบาล

จักรพันธุ์ ศิริบริรักษ์, จุฑามาศ สุวรรณเลิศ, ผกาพรรณ ดินชูไท, ฉวีรัตน์ ชื่นชมกุล

26-41

ผลข้างเคียงของการใช้ยาโอมิพราโซลเป็นระยะเวลานานต่อการธำรงสมดุลแมกนีเซียมในหนูขาว เพศผู้สายพันธุ์ Sprague Dawley

ณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น, ณศิสรณ์ สุขศรีเดชาศิลป์, ศศธร วงษ์ชื่น, อาทิตยา ชุบสุวรรณ

72-85

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะเท้าแบนและการทรงตัวในผู้หญิงอายุ 18 - 25 ปี

พนิดา ไชยมิ่ง, จันทิมา ศรีนวล, พรรณทิพย์ เกิดแก้ว, พรรณวดี พูลสวัสดิ์, สุนทรี พรมศรี, อรวรรณ ต้นจำปา , อิชยา โตแทน, ทิพย์สุดา บานแย้ม

100-113