ความผิดปกติของเส้นเลือดแดงโคโรนารีด้านขวาที่มีจุดกำเนิดจากเส้นเลือดเอออตาร์ขาขึ้น: รายงานผู้ป่วย

Main Article Content

ศรสุภา ลิ้มเจริญ
จิรพร ชวลิตอัมพร

บทคัดย่อ

บริบท ความผิดปกติทางโครงสร้างของเส้นเลือดแดงโคโรนารีเป็นความผิดปกติที่พบได้ยาก และมีความหลากหลาย
ทางอาการแสดงของระบบไหลเวียนโลหิต
วัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอตัวอย่างรายงานผู้ป่วยที่พบความผิดปกติของเส้นเลือดแดงโคโรนารีด้านขวาที่มี
จุดกำเนิดจากเส้นเลือดเอออตาร์ขาขึ้น
วิธีการศึกษา เก็บข้อมูลจากผลการตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ผลการศึกษา พบความผิดปกติของเส้นเลือดแดงโคโรนารีด้านขวามีจุดกำเนิดจากเส้นเลือดเอออตาร์ขาขึ้น
ในผู้ป่วย เพศหญิง อายุ 70 ปี โดยไม่มีอาการแสดงทางคลินิก
สรุป ความผิดปกติทางโครงสร้างของเส้นเลือดแดงโคโรนารีพบได้น้อยมาก และมีอาการแสดงหลากหลาย
ตั้งแต่ไม่แสดงอาการไปจนถึงสามารถทำให้เสียชีวิต โดยในรายงานฉบับนี้นำเสนอความผิดปกติของเส้นเลือดแดง
โคโรนารีด้านขวาที่มีจุดกำเนิดจากเส้นเลือดเอออตาร์ขาขึ้นในผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการทางคลินิก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

1. Sidhu NS, Wander GS, Monga A, Kaur
A. Incidence, characteristics and
atherosclerotic involvement of coronary
artery anomalies in adult population
undergoing catheter coronary angiography.
Cardiol Res. 2019; 10: 358-68.
2. Nawale JM, Chaurasia AS, Nalawade DD,
Choudalwar P, Borikar N, Tiwari D. Study
of clinical profile, incidence, pattern, and
atherosclerotic involvement of congenital
coronary artery anomalies in adults
undergoing coronary angiography: A study
from a tertiary care institute in western
part of India. Heart India. 2018; 6: 133-40.
3. Yamanaka O, Hobbs RE. Coronary artery
anomalies in 126,595 patients undergoing
coronary arteriography. Cathet Cardiovasc
Diagn. 1990; 21: 28-40.
4. Taylor AJ, Rogan KM, Virmani R. Sudden
cardiac death associated with isolated
congenital coronary artery anomalies. J
Am Coll Cardiol. 1992; 20: 640–7.
5. Krittayaphong R, Maneesai A, Saiviroonporn
P, Nakyen S, Thanapiboonpol P, Yindeengam
A. Prevalence and characters of anomalous
coronary artery from coronary magnetic
resonance angiography. J Med Assoc Thai.
2014;97 Suppl 3: S124-S131.
6. Kultida CHY, Ruedeekorn SW, Keerati
HS. Anatomic variants and anomalies of
coronary arteries detected by computed
tomography angiography in southern
Thailand. Med J Malaysia. 2018 ;73: 131-6.
7. Narumol C. Anatomical variants and
coronary anomalies detected by dualsource coronary computed tomography
angiography in North-eastern Thailand,
Polish Journal of Radiology. 2018;83, pp.
e372–e378. doi: 10.5114/pjr.2018. 78420.
8. Yuan SM. Anomalous origin of coronary
artery: taxonomy and clinical implication.
Rev Bras Cir Cardiovasc. 2014; 29: 622-9.
9. Ho JS, Strickman NE. Anomalous origin
of the right coronary artery from the left
coronary sinus. Case report and literature
review. Tex Heart Inst J. 2002; 29: 37–9.
10. Mahajan D, Agnihotri G, Brar R. Anomalous
origin of right coronary artery: an anatomicoclinical perspective of 2 cases. Acta Inform
Med. 2012; 20: 56-7