กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาลักษณะอาการทางคลินิก ปัจจัยเสี่ยง และผลการรักษาของผู้ป่วยโรคลิ่มเลือดอุดกั้น ในปอดเฉียบพลันในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล