ลักษณะการเจ็บป่วยในห้องฉุกเฉินที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Main Article Content

ชาติชาย คล้ายสุบรรณ

บทคัดย่อ

บริบท ภาวะห้องฉุกเฉินแออัด ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ และผู้ให้บริการปัจจัยสำคัญ คือ จำนวน
ผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดอาการรุนแรงหรือภาวะแทรกซ้อน
หากเข้าถึงบริการทางการแพทย์ปฐมภูมิทันเวลาและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะการเจ็บป่วยในห้องฉุกเฉินที่มิได้เกิดจากการบาดเจ็บ (non-trauma) และ
เปรียบเทียบผลลัพธ์การรักษาระหว่างกลุ่มที่มีภาวะควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (Ambulatory Care
Sensitive Condition; ACSC) กับกลุ่มที่ไม่มีภาวะ ACSC
วิธีการศึกษา ศึกษาข้อมูลย้อนหลังของลักษณะการเจ็บป่วยของผู้ที่มีภาวะ ACSC โดยอาศัยเกณฑ์ของ Agency
of Health Research and Quality (AHRQ) ซึ่งมารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559-กันยายน 2564 โดยมีเกณฑ์คัดเข้าศึกษาคือ ผู้ป่วยที่ไม่ได้เกิดจากการ
บาดเจ็บ (non-trauma) และอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ผู้วิจัยวัดผลลัพธ์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อศึกษาลักษณะ
การเจ็บป่วยของผู้ที่มีภาวะ ACSC และใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค (logistic regression analysis)
ศึกษาความสัมพันธ์ข้อมูลพื้นฐานผู้ป่วยกับภาวะ ACSC และใช้สถิติ independence t – test และ Chi-square
เปรียบเทียบผลลัพธ์การรักษาที่ห้องฉุกเฉินระหว่างกลุ่มที่มีภาวะ ACSC กับกลุ่มที่ไม่มีภาวะ ACSC
ผลการศึกษา ผู้ป่วยที่มีภาวะ ACSC มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13.08 ในปี พ.ศ.2560 เป็นร้อยละ 16.27 ใน
ปี พ.ศ. 2564 ของผู้รับบริการทั้งหมด โดยภาวะ ACSC จะสัมพันธ์กับผู้ป่วยเพศหญิง ผู้สูงอายุ สิทธิการรักษาใน
หลักประกันสุขภาพถ้วน ระดับการคัดแยก (Triage) เป็นผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน และการใช้บริการห้องฉุกเฉิน
เป็นประจำ ≥ 4 ครั้งต่อปี และมีการใช้ระยะเวลาในห้องฉุกเฉินมากกว่า 2 ชั่วโมง โดยมีอัตราค่ารักษาพยาบาล
ในห้องฉุกเฉิน การรับเข้ารักษาในโรงพยาบาลสูงกว่า และการเสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉินสูงกว่าผู้ที่ไม่มีภาวะ ACSC
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
สรุป แนวโน้มของผู้ป่วยที่มีภาวะ ACSC ที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉินสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลักษณะของผู้ป่วย
สัมพันธ์กับเพศ อายุ สิทธิการรักษา ระดับการคัดแยกเป็นผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน การใช้บริการห้องฉุกเฉินเป็น
ประจำ การใช้ระยะเวลาในห้องฉุกเฉินนาน ตลอดจนค่ารักษาพยาบาลในห้องฉุกเฉิน อัตราการรับไว้รักษาใน
โรงพยาบาล และอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าผู้ที่ไม่มีภาวะ ACSC

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Holden RJ. Lean Thinking in emergency
departments: a critical review. Ann Emerg
Med. 2011; 57: 265-78.
2. Bucci S, de Belvis AG, Marventano S, De
Leva AC, Tanzariello M, Specchia ML, et
al. Emergency Department crowding and
hospital bed shortage: is Lean a smart
answer? A systematic review. Eur Rev Med
Pharmacol Sci. 2016; 20: 4209-19.
3. Hoot NR, Aronsky D. Systematic review of
emergency department crowding: causes,
effects, and solutions. Ann Emerg Med.
2008; 52: 126-36.
4. Morley C, Unwin M, Peterson GM,
Stankovich J, Kinsman L. Emergency
department crowding: A systematic review
of causes, consequences and solutions.
PLoS One. 2018; 13: e0203316.
5. Hooker EA, Mallow PJ, Oglesby MM.
Characteristics and Trends of Emergency
Department Visits in the United States
(2010-2014). J Emerg Med. 2019; 56: 344-
51.
6. Berchet C. Emergency care services: trends,
drivers, and interventions to manage the
demand. OECD Health Working Papers
2015. No.83
7. Department of Medical Services. Guideline
for ER service delivery. Nontaburi: Academic
office of Department of Medical Services;
2018. Thai
8. Jeyaraman MM, Copstein L, Al-Yousif N,
Alder RN, Kirkland SW, Al-Yousif Y, et al.
Interventions and strategies involving
primary healthcare professionals to manage
emergency department overcrowding:
a scoping review. BMJ Open. 2021; 11:
e048613.
9. Richardson DB, Mountain D. Myths
versus facts in emergency department
overcrowding and hospital access block.
Med J Aust. 2009; 190: 369-74.
10. Berger S, Szecsenyi J, Laux G, Leutgeb
R. Ambulatory Care-Sensitive Conditions
Associated With Potentially Avoidable
Hospital Admissions. J Am Med Dir Assoc.
2020; 21: 555.
11. Purdy S, Griffin T, Salisbury C, Sharp D.
Ambulatory care sensitive conditions:
terminology and disease coding need to
be more specific to aid policy makers and
clinicians. Public Health. 2009; 123: 169-73.
12. Frick J, Mockel M, Muller R, Searle J,
Somasundaram R, Slagman A. Suitability
of current definitions of ambulatory
care sensitive conditions for research
in emergency department patients: a
secondary health data analysis. BMJ Open.
2017; 7: e016109.
13. Johnson PJ, Ghildayal N, Ward AC,
Westgard BC, Boland LL, Hokanson
JS. Disparities in potentially avoidable
emergency department (ED) care: ED visits
for ambulatory care sensitive conditions.
Med Care. 2012; 50: 1020-8.
14. Hsieh VC, Hsieh ML, Chiang JH, Chien
A, Hsieh MS. Emergency Department
Visits and Disease Burden Attributable to
Ambulatory Care Sensitive Conditions in
Elderly Adults. Sci Rep. 2019; 9: 3811.
15. Director Bureau of Strategy and Planning,
Office of Permanent Secretary, Ministry of
Public Health. Health Key Performance
Indicators fiscal year 2019 [Internet].2019
[accessed August 1, 2021]. Available from:
https://bps.moph.go.th/new_bps/sites/
default/files/template62_edit3.pdf
16. E m e r g e n c y D e p a r t m e n t ,
Chaophyaabhaibhubejhr Hospital. Service
Profile. Prachinburi;2563
17. Agency for Healthcare Research and
Quality. Prevention Quality Indicators
Technical Specifications-version v2021
[Internet].2021 [accessed August 10,
2021]. Available from: https://www.
qualityindicators.ahrq.gov/Modules/PQI_
TechSpec_ICD10_V2021.aspx
18. Hudon C, Courteau J, Chiu YM, Chouinard
MC, Dubois MF, Dubuc N, et al. Risk of
Frequent Emergency Department Use
Among an Ambulatory Care Sensitive
Condition Population: A Population-based
Cohort Study. Med Care. 2020; 58: 248-56.
19. Galarraga JE, Mutter R, Pines JM. Costs
associated with ambulatory care sensitive
conditions across hospital-based settings.
Acad Emerg Med. 2015; 22: 172-81.
20. Billings J, Zeitel L, Lukomnik J, Carey
TS, Blank AE, Newman L. Impact of
socioeconomic status on hospital use in
New York City. Health Aff (Millwood). 1993;
12: 162-73.
21. Weissman JS, Gatsonis C, Epstein AM. Rates
of avoidable hospitalization by insurance
status in Massachusetts and Maryland.
JAMA. 1992; 268: 2388-94.
22. Bindman AB, Grumbach K, Osmond D,
Komaromy M, Vranizan K, Lurie N, et al.
Preventable hospitalizations and access
to health care. JAMA. 1995; 274: 305-11.
23. Cheung PT, Wiler JL, Lowe RA, Ginde
AA. National study of barriers to timely
primary care and emergency department
utilization among Medicaid beneficiaries.
Ann Emerg Med. 2012; 60: 4-10.
24. Oster A, Bindman AB. Emergency
department visits for ambulatory
care sensitive conditions: insights into
preventable hospitalizations. Med Care.
2003; 41: 198-207.