ผลข้างเคียงของการใช้ยาโอมิพราโซลเป็นระยะเวลานานต่อการธำรงสมดุลแมกนีเซียมในหนูขาว เพศผู้สายพันธุ์ Sprague Dawley

Main Article Content

ณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น
ณศิสรณ์ สุขศรีเดชาศิลป์
ศศธร วงษ์ชื่น
อาทิตยา ชุบสุวรรณ

บทคัดย่อ

บริบท การใช้ยาโอมิพราโซลติดต่อกันเป็นระยะเวลานานมีผลข้างเคียงทำให้ระดับแมกนีเซียม (Mg2+) ในน้ำเลือด
ต่ำกว่าระดับปกติ อย่างไรก็ตามกลไกการออกฤทธิ์นั้นยังขัดแย้งกัน
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิพลของยาโอมิพราโซล ต่อการธำรงสมดุลแมกนีเซียมในหนูขาวเพศผู้สายพันธุ์
Sprague Dawley
วิธีการศึกษา สัตว์ทดลองจะได้รับยาโอมิพราโซล ขนาด 20 mg/kg ต่อวัน ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง เป็นเวลา 24 สัปดาห์
ศึกษาสมดุล Mg2+ ในสัปดาห์ที่ 0, 4, 8, 12, 16, 20, และ 24 ศึกษาการทำงานของลำไส้และไตในสัตว์ทดลอง
ในขณะที่สัตว์ทดลองใช้ชีวิตปกติโดยการป้อน และการฉีด Mg2+ ศึกษาระดับ Mg2+ ในกระดูกและกล้ามเนื้อ
ศึกษาการสลายกระดูก และศึกษาการแสดงออกของโปรตีนขนส่ง Mg2+ ในท่อไต
ผลการศึกษา สัตว์ทดลองที่ได้รับยาโอมิพราโซลเริ่มมีระดับ Mg2+ ในน้ำเลือด และในปัสสาวะต่ำกว่าระดับปกติ
ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 8 แต่มีระดับ Mg2+ ในกระดูกและกล้ามเนื้อต่ำกว่ากลุ่มควบคุม ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 และเพิ่มการสลาย
กระดูก ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 ของการทดลองไตปรับตัว โดยเพิ่มการดูดกลับ Mg2+ เพื่อลดการสูญเสียทางปัสสาวะ
สรุป การศึกษานี้อธิบายกลไกการเกิดภาวะพร่อง Mg2+ จากการใช้ยาโอมิพราโซล

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. de Baaij JHF, Hoenderop JG, Bindels RJM.
Magnesium in man: implications for health
and disease. Physiol Rev. 2015; 95: 1–46.
2. Guéroult M, Boittin O, Mauffret O, Etchebest
C, Hartmann B. Mg2+ in the major groove
modulates B-DNA structure and dynamics.
PLoS One. 2012; 7: e41704.
3. Bairoch A. The ENZYME database in 2000.
Nucleic Acids Res. 2000; 28: 304–5.
4. Shahi A, Aslani S, Ataollahi M,
Mahmoudi M. The role of magnesium
in different inflammatory diseases.
Inflammopharmacology. 2019; 27: 649-61.
5. Liu M, Dudley SC Jr. Magnesium, oxidative
stress, inflammation, and cardiovascular
disease. Antioxidants (Basel). 2020; 9: 907.
6. Chui D, Chen Z, Yu J, Zhang H, Wang W,
Song Y, Yang H; Liang Zhou. Magnesium
in Alzheimer’s disease.In: Vink R, Nechifor
M, eds. Magnesium in the Central Nervous
System. Adelaide (AU): University of
Adelaide Press; 2011.
7. Oyanagi K, Hashimoto T. Magnesium in
Parkinson’s disease: an update in clinical
and basic aspects. In: Vink R, Nechifor M,
eds. Magnesium in the Central Nervous
System. Adelaide (AU): University of
Adelaide Press; 2011.
8. Shechter M. Magnesium and cardiovascular
system. Magnes Res. 2010; 23: 60-72.
9. Castiglioni S, Cazzaniga A, Albisetti W, Maier
JA. Magnesium and osteoporosis: current
state of knowledge and future research
directions. Nutrients. 2013; 5: 3022-33.
10. Serefko A, Szopa A, Poleszak E. Magnesium
and depression. Magnes Res. 2016; 29:
112-9.
11. Mejia A, Kraft WK. Acid peptic diseases:
pharmacological approach to treatment.
Expert Rev Clin Pharmacol. 2009; 2:
295–314.
12. Patterson Burdsall D, Flores HC, Krueger
J, Garretson S, Gorbien MJ, Iacch A, Dobbs
V, Homa T. Use of proton pump inhibitors
with lack of diagnostic indications in 22
Midwestern US skilled nursing facilities. J
Am Med Dir Assoc. 2013. 14: 429–32.
13. Cundy T, Dissanayake A. Severe
hypomagnesemia in longterm users of
proton-pump inhibitors. Clin Endocrinol.
2008; 69: 338–41.
14. Cundy T, Mackay J (2011) Proton pump
inhibitors and severe hypomagnesemia.
Curr Opin Gastroenterol. 2011; 27: 180–5.
15. Danziger J, William JH, Scott DJ, Lee J,
Lehman LW, Mark RG, Howell MD, Celi LA,
Mukamal KJ Proton-pump inhibitor use
is associated with low serum magnesium
concentrations. Kidney Int. 2013; 83:
692–9.
16. Epstein M, McGrath S, Law F (2006) Protonpump inhibitors and hypomagnesemic
hypoparathyroidism. N Engl J Med. 2006;
355: 1834–6.
17. Schietzel S, Moor MB, Fuster DG. Severe
hypomagnesemia. J Nephrol. 2021; doi:
10.1007/s40620-021-01001-5.
18. Metz DC, Sostek MB, Ruszniewski P,
Forsmark CE, Monyak J, Pisegna JR.
Effects of esomeprazole on acid output
in patients with Zollinger-Ellison syndrome
or idiopathic gastric acid hypersecretion.
Am J Gastroenterol. 2007; 102: 2648-54.
19. Thongon N, Penguy J, Kulwong S,
Khongmueang K, Thongma M. Omeprazole
suppressed plasma magnesium level and
duodenal magnesium absorption in male
Sprague-Dawley rats. Pflugers Arch. 2016;
468: 1809-21.
20. S u k s r i d e c h a c i n N , K u l w o n g P ,
Chamniansawat S, Thongon N. Effect of
prolonged omeprazole administration
on segmental intestinal Mg2+ absorption
in male Sprague-Dawley rats. World J
Gastroenterol. 2020; 26: 1142-55.
21. Lameris ALL, Hess MW, van Kruijsbergen I,
Hoenderop JGJ, Bindels RJM. Omeprazole
enhances the colonic expression of the
Mg2+ transporter TRPM6. Pflugers Arch Eur
J Physiol 2013; 465: 1613–20.
22. HessMW, de Baaij JHF, Gommers LMM,
Hoenderop JGJ, Bindels RJM. Dietary inulin
fibers prevent proton-pump inhibitor
(PPI)-induced hypocalcemia in mice. PLoS
One 2015; 10: e0138881. https://doi.
org/10.1371/journal.pone.0138881.
23. Quinn R. Comparing rat’s to human’s age:
howold ismy rat in people years? Nutrition.
2005; 21: 775–7.
24. Kim TH, Jung JW, Ha BG, Hong JM, Park EK,
Kim HJ, Kim SY. The effects of luteolin on
osteoclast differentiation, function in vitro
and ovariectomy-induced bone loss. J Nutr
Biochem. 2011. 22: 8-15.
25. Kh R, Khullar M, Kashyap M, Pandhi
P, Uppal R. Effect of oral magnesium
supplementation on blood pressure,
platelet aggregation and calcium handling
in deoxycorticosterone acetate induced
hypertension in rats. J Hypertens. 2000;
18: 919-26.
26. Xiao WH, Bennett GJ. Magnesium
suppresses neuropathic pain responses in
rats via a spinal site of action. Brain Res.
1994; 666: 168-72.
27. Leidi M., Dellera F., Mariotti M., Banfi G.,
Crapanzano C., Albisetti W., Maier J.A. Nitric
oxide mediates low magnesium inhibition
of osteoblast-like cell proliferation. J. Nutr.
Biochem. 2012; 23: 1224–9.
28. Belluci M.M., Schoenmaker T., RossaJunior C., Orrico S.R., de Vries T.J., Everts
V. Magnesium deficiency results in an
increased formation of osteoclasts. J.
Nutr. Biochem. 2013. doi: 10.1016/j.
jnutbio.2012.12.008.
29. Shabajee N, Lamb EJ, Sturgess I, Sumathipala
RW. Omeprazole and refractory
hypomagnesaemia. BMJ. 2008;337(7662):
a425. doi: 10.1136/bmj.39505.738981.BE