เผยแพร่แล้ว: 2021-06-30

Editor’s Note

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมจิต พฤกษะริตานนท์

VII-VIII

ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของยีน EGF +61G/A กับการพยากรณ์โรคมะเร็งเซลล์ตับ

เพ็ญศรี แซ่หลี, ระวิศักดิ์ จันทร์วาสน์, ธเนศ พงศ์ธีรัตน์

17-27

การศึกษาเบื้องต้นการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 1 ในผู้ใหญ่ตอนต้น ณ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา

กฤชฐา จีระวงศ์พานิช, จามจุรี เวียงนาค, หยาดฝน ดิษบงค์, อดุลย์ คร้ามสมบุญ

41-55

คุณภาพทางกายภาพและจุลชีววิทยาของ ขนมไทยในตลาดหนองมนจังหวัดชลบุรี

มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร, อภิญญา บุญเขียน, กุลวรา พูลผล, ภิษณี วิจันทึก

68-79

ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน เป็นฐานของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ที่ สอดคล้องกับคุณลักษณะพึงประสงค์ของ บัณฑิตแพทย์ธรรมศาสตร์

อภิชา น้อมศิริ, สุภิกา แดงกระจ่าง, สวณี เต็งรังสรรค์, ณฐินี พงศ์ไพฑูรย์สิน, อลิสสา รัตนตะวัน, มานิดา มณีอินทร์, ศิริวรรณ เริงสำราญ

80-94

อาการปวดต้นคอจากการใช้สมาร์ทโฟน

พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร, คุณาวุฒิ วรรณจักร

112-118