กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน เป็นฐานของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ที่ สอดคล้องกับคุณลักษณะพึงประสงค์ของ บัณฑิตแพทย์ธรรมศาสตร์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล