ผลงานทุกเรื่องได้รับการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ก่อนลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  ทั้งนี้ผู้นิพนธ์ต้องรับผิดชอบต่อบทความของตนเอง ผู้ทรงคุณวุฒิ  บรรณาธิการ และ กองบรรณาธิการมีสิทธิ์แก้ไขข้อความให้ถูกต้องตามหลักภาษาและความเหมาะสมได้  

Published: 2018-06-30

Teaching Model of Nursing to Enhance the Health Promoting Competencies of Student Nurses.

วาสนา มั่งคั่ง, ดุจเดือน เขียวเหลือง

16

Effects of Integrated Teaching and Learning Management between Thai Art and Culture Preservation and Health Promotion in Community on Title Resource Technology Local Wisdom in Krathin a Ceremony for Nursing Students, Boromarajonani College of Nursin

ประภาพร เมืองแก้ว, อิทธิพล แก้วฟอง, วิไลวรรณ บุญเรือง, สุดารัตน์ ไชยประสิทธิ์, ภิญญารัช บรรเจิดพงศ์ชัย, จิราพร วิศิษฎ์โกศล, ผ่องศรี พุทธรักษ์, ดาราวรรณ ดีพร้อม, พัชชา สุวรรณรอด

31

Knowledge and Nursing Practice based on Patient Safety in Nursing Students at Baromarajonani College of Nursing, Uttaradit

เสาวลักษณ์ เนตรชัง, สืบตระกูล ตันตลานุกุล

44

Factors Influence to the Gerontological Nursing Competencies in Nursing Students

กิตติพร เนาว์สุวรรณ, นภชา สิงห์วีรธรรม, สิริวรรณ ธัญญผล

56

Effect of Basic Life Support Program on Basic Life Support Competency in the Supporting Staff of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok

จินตนา บัวทองจันทร์, เสมอจันทร์ ธีระวัฒน์สกุล, อุบล สุทธิเนียม

ุ69

Factors Related with Smoking Behaviors of Youth at Uttaradit

ศศิธร ชิดนายี, วราภรณ์ ยศทวี

83

Predictors of Preventing Behaviors for Foot Ulcer in Patients with Diabetes Mellitus Type II

วิภาวรรณ นวลทอง, วัลภา คุณทรงเกียรติ, สุภาภรณ์ ด้วงแพง

94

Factors Related to Resilience Quotient of End Stage Renal Disease (ESRD) Patients Receiving Hemodialysis at Surin Hospital

ศรินยา พลสิงห์ชาญ, คมวัฒน์ รุ่งเรือง

129

Experience of Being a Grandmother in Family with a Daughter as Adolescent Mother

พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, สุมิตรา สิทธิฤทธิ์, ปัญจภรณ์ ยะเกษม

142

Problem of Binge Drinking Illicit Spirits Community with Policy Controls Thailand.

ธีรพล หล่อประดิษฐ์, ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน

154