รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลในการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพยาบาล ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

Main Article Content

วาสนา มั่งคั่ง
ดุจเดือน เขียวเหลือง

บทคัดย่อ

          การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลในการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลด้านการสร้างเสริมสุขภาพมีขั้นตอนดำเนินงานดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันของแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้เชี่ยวชาญจัดการเรียนการสอนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 3 คน อาจารย์พยาบาล 18 คน และนักศึกษาพยาบาล ปีการศึกษา 2559 จำนวน 294 คนเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาพบว่า 1) การจัดการเรียนการสอนด้านการสร้างเสริมสุขภาพในปัจจุบันเป็นการสอนแบบแยกเป็นรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่  2 ซึ่งนักศึกษาเรียนเฉพาะวิชาพื้นฐานทางการพยาบาลจึงทำให้นักศึกษายังไม่สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในรายวิชาทางการพยาบาลในชั้นปีที่สูงขึ้น และกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลด้านการสร้างเสริมสุขภาพควรใช้กระบวนการสอนแบบบูรณาการ 2) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลในการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลด้านการสร้างเสริมสุขภาพประกอบด้วยกระบวนการสำคัญคือ 1) หลักการ  2) วัตถุประสงค์  3) เนื้อหา  4) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5) การวัดและประเมินผล โดยการบูรณการแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจำนวน 19 รายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ผลการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

1. Boontong T. (2001). Core competencies of registered nurse and midwifery. proceeding of seminar on 3rd national nursing education: development in undergraduate nursing education for health care reform in Thailand; 2001 July 23-25; Emerald hotel, Bangkok: faculty of nursing Mahidol university; 2001. P. 43 - 49. (in Thai)

2. Joyce, B. and Weil, M. (2000). Models of Teaching (6thed). Boston: Allyn and Bacon.

3. Kaemanee T. (2009). Instructional science knowledge in order to provide and efficiency learning process. 9 th. edition. Bangkok: Chulalongkorn university. (in Thai)

4. Khampalikit S. & Baramee J. (Eds.). (2012). Health Promotion Instruction Guide in Curriculum of Nursing. Khonkaen: Faculty of Khonkaen University. (in Thai)

5. Khampalikit S. et al. (2008). An Evaluation of Health Promotion Competencies of Undergraduate Nursing Students. Thai Journal of Nursing Council, 23(3), 85-95. (in Thai)

6. Khiaolueang D. (2013). The Development of the Thought Reflection Learning Model to Enhance Ethical Decision - Making in Nursing for Student Nursing (Doctoral Dissertation). Phitsanulok: Naresuan University. (in Thai)

7. Klunklin A. & Boonchiang W. (2014). Health Promotion and Disease Prevention. Chaingmai: Siam Nana Canning. (in Thai)

8. Phengjard J. & Boonpiamsak T. (2013). Integration of Health Promotion in Teaching of Nursing Subjects: Theory and Practicum. Journal of Nursing Science& Health, 36(1), 82-91. (in Thai)

9.Steering Committee on Formulation of 12 rd National Health development Plan, Ministry of Public Health Thailand. (2016). The 12rd National Health development Plan. (A.D. 2017-2021). Retrieved from https://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/HealthPlan12_2560_2564.pdf. (in Thai)