ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะการพยาบาลด้านผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล

Main Article Content

กิตติพร เนาว์สุวรรณ
นภชา สิงห์วีรธรรม
สิริวรรณ ธัญญผล

บทคัดย่อ

          การวิจัยความสัมพันธ์เชิงทำนายนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะการพยาบาลด้านผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 98 คน คำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิด้วยการกำหนดสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม ได้ค่าความตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง .67-1.00 ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ระหว่าง .74 - .95 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบทีละขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะด้านการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ได้แก่ ปัจจัยคุณลักษณะนักคิดเชิงวิเคราะห์ (Beta = .508) และปัจจัยด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ (Beta = .265)  และรองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ โดยทั้ง 2 ตัวแปรสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 49.10 (adj. R2 = .491, p=.000) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001  ดังนั้นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาควรจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้เกิดคุณลักษณะ   นักคิดเชิงวิเคราะห์และคุณลักษณะเชิงวิชาชีพแก่นักศึกษาพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

1.AlFaro, Lefever R. (2013). Critical thinking, clinical reasoning, and clinical judgment. (5th ed). Missouri: Saunder.

2. Alligood, R. M. (2010). Nursing theory utilization & application. (4th ed). Missouri: Mosby/Elsevier.

3. Eliopoulos C. Gerontological nursing. (2014). (8thed). Philadelphi: Wolters Kluwer/ Lippincott Williams & Wilkins.

4. Hair, F.J., Black, C.W., Babin, J.B., & Anderson, E.R. (2010). Multivariate data analysis. (7th ed). New jersey: pearson education.

5. Jitmontri, N. (2011). Elderly: trends and elder care issues. In the art and science of gerontological nursing. Tongcharean, V. (Editor). Bangkok: faculty of nursing Mahidol university. (in Thai)

6. Kleiman S. (2009). Human centered nursing: The foundation of quality care. Philadelphia: F.A. Davis.

7. Kunaviktikul, W. (2006). Development of nursing staff . Cheingmai: Chotana Print. (in Thai)

8. Marzano, R. J. (2013). Ashing questions -at four different levels. educational leadership, 70(5): 76-77.

9. MauK, L. K. (2014). Gerontological nursing competencies for care.Massachusetts: courier companies.

10. Nanasilp, P. (2015). Gerontological nursing’s core knowledge: who are the older persons, determinant by age or other factors. nursing journal, 42 (special issue): 156-162. (in Thai)
11. Nawsuwan, K., Nontabhud, T. & Sodtiyapai, S. (2016). Correlation and predictive power between analytical thinking and health care competency among practical nursing students in Boromarajonani college of nursing, Songkhla. nursing public health and education Journal, 17(3): 81-93. (in Thai)

12. Nawsuwan, K., Chotiban, P. & Thongmeekwan, S. (2016). Factors predicting service behaviors with a concern for patient participation among registered nurses in southern Thailand. Songkhla: Boromarajonani college of nursing, Songkhla. (in Thai)

13. Nawsuwan, K., Wisalaporn, S. & Didyasarin Sattayarak, W. (2015). Indicators development of nursing students’s identity in nursing colleges, ministry of public health. princess of Naradhiwas University journal, 7(3): 59-73. (in Thai)

14. Neamsakul, W. (2016). Effect of teaching by using didactic strategies on learning achievement of environmental model of nursing: Florence nightingale of the first year nursing students. Boromarajonani college of nursing, Uttaradit Journal, 8(1): 84-97. (in Thai)

15. Office of the national economics and social development board. (2011). national social and economic development plan No. 11. (2012-2016). Bangkok: prime minister's office. (in Thai)

16.Praboromarajchanok institute of heath workforce development. (2011). A guide to performing a graduate Identification process Praboromarajchanok institute. Nontaburee: Yuttarin printing. (in Thai)

17. Singhasam, et al. (2016). Developing indicators of gerontological nursing competencies among nursing students in Boromarajonani college of nursing, Songkhla. The southern college network journal of nursing and public health. 3(3): 15-34. (in Thai)

18. Siriphan, S. & Songwanthana, P. (2014). Teaching methods for enhancing cultural competency of nursing students based on theoretical concepts of campinha-bacote, princess of Naradhiwas University journal, 6(1): 146-147. (in Thai)

19. Tantalanukul, S., Rattanasak, S., Seagpanich, C., Srisung, W. & Tungkawanich, T. (2016). The Effect of Simulation-Based Learning on the Ability Development of Primary Medical Care Practicum of Nursing Students at Boromarajonani College of Nursing Uttaradit. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 8(1): 49-58. (in Thai)

20. Thailand nursing and midwife council. (2010). The nursing and midwifery profession act, be 2528 (1985) and amended by the nursing and midwifery profession act (No.2) be 2540 announcement of the nursing council. Bangkok: Siriyod printing. (in Thai)

21. The American association of colleges of nursing. (2010). Recommended baccalaureate competencies and curricular guidelines for the nursing care of older adults a supplement to The essentials of baccalaureate education for professional nursing practice. New York: New York university, college of nursing.

22. Touhy, A. T., & Jett, F. K. (2010). Ebersole and hess' gerontological nursing healthy aging. missouri: mosby elsevier.