ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2566): วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เผยแพร่แล้ว: 2023-07-05

นิพนธ์ต้นฉบับ