การพัฒนาแบบสอบถามวัดความรู้ด้านโภชนาการและโภชนาการการกีฬาที่ได้มาตรฐาน

ผู้แต่ง

  • ปิยาภรณ์ ตุ้มนาค -

คำสำคัญ:

Nutrition knowledge, sports nutrition knowledge questionnaire, sport scientists

บทคัดย่อ

ความรู้ด้านโภชนาการอาจส่งผลดีต่อสมรรถภาพทางกีฬาและช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารได้ วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ (1) พัฒนาแบบสอบถามวัดความรู้ด้านโภชนาการและโภชนาการการกีฬาที่ได้มาตรฐานเป็นภาษาไทย (2) ประเมินความรู้ด้านโภชนาการและโภชนาการการกีฬาของบุคลากรในวงการกีฬาของไทย (3) หาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ด้านโภชนาการกับปัจจัยด้านคุณลักษณะทางประชากร  แบบสอบถามความรู้ทางด้านโภชนาการและโภชนาการการกีฬา (ANSKQ) ถูกแปลเป็นภาษาไทยโดยใช้วิธีการแปลแบบไปข้างหน้า-ย้อนกลับ และทดลองใช้กับตัวอย่างจำนวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความคุณภาพของแบบสอบถาม โดยพบว่าแบบสอบถามมีค่าความสอดคล้องของเนื้อหาและค่าความเชื่อมั่นระดับดีมาก เมื่อได้แบบสอบถามที่มีคุณภาพตามมาตรฐานแล้ว จึงนำไปให้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 393 คน ทำในรูปแบบออนไลน์ วิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติ Brown-forsythe และ Games-Howell ทดสอบความแตกต่างของความรู้ด้านโภชนาการ ใช้สถิติไคสแควร์ทดสอบความแตกต่างของระดับคะแนนในแต่ละกลุ่มแยกตามลักษณะประชากร ผลการวิเคราะห์พบว่า ร้อยละ 43.3 ของกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในระดับปานกลาง และร้อยละ 38.4 มีความรู้ในระดับต่ำ คะแนนความรู้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติตามบทบาทหน้าที่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การอบรมด้านโภชนาการการกีฬา  จากผลการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าบุคลากรที่ทำงานในวงการกีฬาของประเทศไทยมีความรู้ด้านโภชนาการอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ำ ซึ่งการจัดอบรมด้านโภชนาการการกีฬาอาจช่วยเพิ่มความรู้ให้กับบุคคลในกลุ่มนี้ได้

References

Boidin, A., Tam, R., Mitchell, L., Cox, G. R., & O’Connor, H. (2021). The effectiveness of nutrition education programmes on improving dietary intake in athletes: A systematic review. British Journal of Nutrition, 125(12), 1359-1373.

Couture, S., Lamarche, B., Morissette, E., Provencher, V., Valois, P., Goulet, C., et al. (2015). Evaluation of sports nutrition knowledge and recommendations among high school coaches. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 25(4), 326-334.

Devlin, B. L., & Belski, R. (2015). Exploring general and sports nutrition and food knowledge in elite male australian athletes. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 25(3), 225–232.

Duarte, S., Trakman, G. L., Mello, J. B., Andrade, M. X., Carlet, R., Machado, C. L. F., & Voser, R. C. (2021). Nutritional knowledge and eating habits of the National Brazilian Futsal Team. Revista Española de Nutrición Humana y Dietética, 25, e1393.

Elsahoryi, N. A., Trakman, G. L., & Al Kilani, A. (2021). General and sports nutrition knowledge among Jordanian adult coaches and athletes: A cross-sectional survey. PloS One, 16(11), e0258123.

Heaney, S., O’Connor, H., & Naughton, G. (2011). Nutrition knowledge in athletes: A systematic review. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 21(3), 248-261.

Heikkilä, M., Valve, R., Lehtovirta, M., & Fogelholm, M. (2018). Nutrition knowledge among young finnish endurance athletes and their coaches. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 28(5), 522-527.

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607–610.

Lohman, R., Carr, A., & Condo, D. (2019). Nutritional intake in Australian football players: Sports nutrition knowledge and macronutrient and micronutrient intake. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 29(3), 289-296.

Madden, R. F., Lalonde-Bester, S., Manocha, R. H. K., Martin, J. M., Flueck, J. L., Hertig-Godeschalk, A., et al. (2022). Sports nutrition knowledge in athletes with a spinal cord injury and coaches of para sports. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 47(11), 1075-1084.

Maughan, R. J., Burke, L. M., Dvorak, J., Larson-Meyer, D. E., Peeling, P., Phillips, S. M., et al. (2018). IOC consensus statement: dietary supplements and the high-performance athlete. British Journal of Sports Medicine, 52(7), 439.

McCrink, C. M., McSorley, E. M., Grant, K., McNeilly, A. M., & Magee, P. J. (2021). An investigation of dietary intake, nutrition knowledge and hydration status of Gaelic Football players. European Journal of Nutrition, 60(3), 1465–1473.

Spendlove, J. K., Heaney, S. E., Gifford, J. A., Prvan, T., Denyer, G. S., & O’Connor, H. (2012). Evaluation of general nutrition knowledge in elite Australian athletes. British Journal of Nutrition, 107(12), 1871-1880.

Tam, R., Beck, K. L., Manore, M. M., Gifford, J., Flood, V. M., & O’Connor, H. (2019). Effectiveness of Education Interventions Designed to Improve Nutrition Knowledge in Athletes: A Systematic Review. Sports Medicine, 49(11), 1769-1786.

Thomas, D. T., Erdman, K. A., & Burke, L. M. (2016). American college of sports medicine joint position statement. nutrition and athletic performance. Medicine and Science in Sports and Exercise, 48(3), 543-568.

Thomas, T. D., Erdman, K. A., & Burke, L. M. (2016). American College of sports medicine joint position statement: Nutrition and athletic performance. Medicine and Science in Sports and Exercise, 48(3), 543-568.

Torres-McGehee, T. M., Pritchett, K. L., Zippel, D., Minton, D. M., Cellamare, A., & Sibilia, M. (2012). Sports nutrition knowledge among collegiate athletes, coaches, athletic trainers, and strength and conditioning specialists. Journal of Athletic Training, 47(2), 205-211.

Trakman, G. L., Forsyth, A., Devlin, B. L., & Belski, R. (2016). A systematic review of athletes’ and coaches’ nutrition knowledge and reflections on the quality of current nutrition knowledge measures. Nutrients, 8(9), 570.

Trakman, G. L., Forsyth, A., Hoye, R., & Belski, R. (2017). The nutrition for sport knowledge questionnaire (NSKQ): development and validation using classical test theory and Rasch analysis. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 14, 26-26.

Trakman, G. L., Forsyth, A., Hoye, R., Jenner, S., Keenan S., & Belski, R. (2018). Australian football athletes lack awareness of current sport nutrition guidelines. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 28(6), 644–650.

Worsley, A. (2002). Nutrition knowledge and food consumption: can nutrition knowledge change food behaviour? Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, 11(s3), S579-S585.

Zinn, C., Schofield, G., & Wall, C. (2006). Evaluation of Sports Nutrition Knowledge of New Zealand Premier Club Rugby Coaches. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 16(2), 214-225.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-05-03