Journal of Nursing and Health care:(July-September) 2015

Published: 2016-01-17

กองบรรณาธิการ ผู้เชี่ยวชาญ

กองบรรณาธิการ ผู้เชี่ยวชาญ

1-5

ปัจจัยทำนายการรับรู้ความไม่เพียงพอของนํ้านมแม่ในมารดาวัยรุ่นFactors Predicting Maternal Perception of Milk Insuffi ciency in Adolescent Mothers

นรินทร์ทิพย์ อนันตกุลนธี, วรรณา พาหุวัฒนกร, นิตยา สินสุกใส, พฤหัส จันทร์ประภาพ

52-61

การควบคุมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมแบบมีส่วนร่วมParticipatory Smoking Control among Adolescent in Secondary School

สมจิต แดนสีแก้ว, เกศินี สราญฤทธิชัย, วิจิตรา เสนา, อรุณณี ใจเที่ยง

135-143

การพัฒนาระบบการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหืด ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

สุชาดา เสตพันธ์, วีระนุช มยุเรศ, นันทวดี ใจหาญ, สิรินาถ ชาบุญเรือง, พัชรี พรหมสุวงศ์

185-194

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

คำแนะนำ สำหรับผู้เขียน

195-196