ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย ตามการรับรู้ของ พยาบาลประจำการ โรงพยาบาลศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Transformational Leadership of Head Nurse as Perceived by Staff Nurses in Queen Sirikit Heart Cen

Main Article Content

ประภัสสร ขจรพิพัฒน์
มาริสา ไกรฤกษ์

Abstract

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยายมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า
หอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาจากพยาบาลประจำการทั้งหมดที่มีอายุงาน
1 ปี ขึ้นไป จำนวน 236 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย
ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ ได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน
ตรวจสอบค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์อัลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coeffi cient) ได้เท่ากับ 0.98 วิเคราะห์ข้อมูลโดย การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โดย
รวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.01, S.D. = 0.70) เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า องค์ประกอบทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ( = 4.08, S.D. = 0.69) และ
รองลงมาได้แก่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ( = 4.02, S.D. = 0.72) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ( = 4.00, S.D.= 0.69) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ( = 3.95, S.D. = 0.81)

This descriptive study aimed to examine the level of transformational leadership of head nurses according to perception of staff nurses of Queen Sirikit Heart Center (QSHC) of the Northeast, Faculty of Medicine, Khon Kaen University. The target population was all 236 staff nurses working at QSHC at least

1 year. The questionnaire was determined the reliability using Cronbach’s alpha coeffi cient (0.98). All data were analyzed using mean ( ), standard deviation (SD), frequency, and percentage. Results of the study revealed that, the overall level of transformational leadership of head nurses perceived by staff nurses in QSHC was clearly high ( =4.01, SD=0.70), The mean scores of all transformational leadership components were at high levels and could be arranged in descending order as follows: idealize infl uence ( =4.08, S.D. = 0.70), inspiration motivation ( =4.02, S.D. = 0.72), intellectual stimulation           ( =4.00, S.D. = 0.69) and individualized consideration ( =3.95, S.D. = 0.81).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles