ปัจจัยร่วมทำนายพฤติกรรมการพยาบาลเอื้ออาทรผู้สูงอายุ ของนักศึกษาพยาบาลในวิชาปฏิบัติการพยาบาลPredicting Factors of Age-Friendly Nursing Care Behavior by Nursing Students-Nursing Practice Subject

Main Article Content

มยุรี ลี่ทองอิน
สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์

Abstract

การศึกษาเชิงทำนายนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการพยาบาลเอื้ออาทรผู้สูงอายุของ
นักศึกษาพยาบาล 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลและปัจจัยที่สามารถทำนายพฤติกรรมการพยาบาลเอื้ออาทรผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล ประชากร ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาล 4 ปีการศึกษา 2556 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 149 ราย ศึกษาระหว่างธันวาคม2556 – เมษายน 2557 ปัจจัยที่ศึกษา ได้แก่ ประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทัศนคติต่อผู้สูงอายุไทย พฤติกรรมการพยาบาลเอื้ออาทรผู้สูงอายุของอาจารย์และพยาบาลวิชาชีพ สิ่งแวดล้อมในหอผู้ป่วย และพฤติกรรมการพยาบาลเอื้ออาทรผู้สูงอายุของนักศึกษา เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไป2) แบบสอบถามทัศนคติต่อผู้สูงอายุไทย 3) แบบสอบถามการรับรู้พฤติกรรมการพยาบาลเอื้ออาทรผู้สูงอายุของอาจารย์ 4) แบบสอบถามการรับรู้พฤติกรรมการพยาบาลเอื้ออาทรผู้สูงอายุของพยาบาลวิชาชีพ 5) แบบสอบถามการรับรู้สิ่งแวดล้อมในหอผู้ป่วย และ 6) แบบประเมินพฤติกรรมการพยาบาลเอื้ออาทรผู้สูงอายุของนักศึกษา
ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงเท่ากับ 0.85; 0.96; 0.96; 0.91 และ 0.94 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles