ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพและ ระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุEff ects of Self-Management on Health Behaviors and Blood Pressure among Essential Hypertension Patients

Main Article Content

ขนิษฐา สารีพล
ปัทมา สุริต

Abstract

การวิจัยนี้เป็นวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพและระดับ
ความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โดยพัฒนาโปรแกรมการจัดการตนเองตามแนวคิดของ Kanfer กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุที่มารับบริการ ณ คลินิกโรคเรื้อรังโรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนด ร่วมกับการใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายและการจับคู่ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 62 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละเท่าๆ กันกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการจัดการตนเองเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองและสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.001) ค่าเฉลี่ยระดับความดันซีสโทลิค และ ไดแอสโทลิคของกลุ่มทดลองหลังการทดลองตํ่ากว่าก่อนทดลองและตํ่ากว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.001

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles