ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566
					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 27-12-2023

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN: 2651-1193 (Print)

ISSN: 2985-2560 (Online)