ติดต่อ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น 90/1 หมู่ 4 ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

ผู้รับผิดชอบหลัก

กองบรรณาธิการวารสาร
เบอร์โทรศัพท์ +66 4322 1770

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นายสุทธิพงษ์ อุพลเถียร
เบอร์โทรศัพท์ +66 4322 1770