เกี่ยวกับวารสาร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ อันจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ด้านการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
  2. เพื่อเป็นสื่อกลางของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาจารย์และนักศึกษาในการส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัย
  3. เพื่อตอบสนองพันธกิจหลักในการสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ผลงานวิชาการรวมทั้งงานวิจัยของสถาบันและเครือข่าย

ขอบเขตบทความตีพิมพ์

  1. การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ การแพทย์ฉุกเฉินและคุ้มครองผู้บริโภค
  2. ระบบสุขภาพและการประเมินผลโครงการด้านสุขภาพ
  3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านสุขภาพ
  4. ชุมชนกับการพัฒนาสุขภาพและนวัตกรรม
  5. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านสุขภาพ

กำหนดการตีพิมพ์ 
    วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ดังนี้

      - ฉบับที่ 1:  เดือน มกราคม -  มิถุนายน

      - ฉบับที่ 2:  เดือน กรกฎาคม -  ธันวาคม

ประเภทของบทความ
- บทความวิจัย (Research Article) เป็นบทความทั้งวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์

- บทความวิชาการ (Academic Article) เป็นบทความที่วิเคราะห์ประเด็นตามหลักวิชาการ โดยมีการทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพและการเรียนการสอน

- บทความปริทัศน์ (Literature Review Article) เป็นบทความที่รวบรวมองค์ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ตีพิมพ์ในวารสารหรือหนังสือ นำมาเรียบเรียง วิเคราะห์ วิจารณ์ให้เกิดความกระจ่างในประเด็นนั้นๆมากยิ่งขึ้น

กระบวนการพิจารณาบทความ 

- กองบรรณาธิการจะพิจารณาต้นฉบับ (Manuscript) ตามขอบเขตบทความตีพิมพ์และการจัดรูปแบบตามข้อแนะนำในการเตรียมต้นฉบับของวารสาร

- บทความจะต้องไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นมาก่อน และไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงวารสารใด ๆ

- กองบรรณาธิการจะพิจารณาต้นฉบับและส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา (Peer review) จำนวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาบทความ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความจะไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความ (Double blinded)

- หากบทความได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสาร ผู้เขียนต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงาน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)