เดือนสิงหาคม ถือว่าเป็นเดือนก่อนสิ้นสุดไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ ในช่วงเดือนกันยายนจะเป็นเดือนสุดท้ายสำหรับ “ข้าราชการเกษียณ” ที่ได้ทำงานสั่งสมความรู้ ประสบการณ์จนครบเกษียณอายุ หาเปรียบเชียงรายเวชสารฉบับนี้ ก็เป็นอีกปีที่ได้สั่งสมประสบการรณ์มาเป็นระยะเวลา 15 ปี เนื้อหาฉบับนี้ ประกอบไปด้วย นิพนธ์ต้นฉบับทั้งสิ้น 11 เรื่อง ที่มีเนื้อหาที่หลากหลาย น่าสนใจ ให้ติดตาม เชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ผู้ป่วย และองค์กร ที่ผู้นิพนธ์และผู้ร่วมวิจัยได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อเผยแพร่
ณ โอกาสนี้ กองบรรณาธิการเชียงรายเวชสาร ขอขอบคุณทุกท่าน ทั้งผู้อ่าน ผู้นิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเชียงรายเวชสารให้เป็นวารสารวิชาการ ที่เป็นศูนย์รวมบทความทางวิชาการทางการแพทย์ และเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประสบการณ์ ผลงานวิจัย และค้นคว้าทางวิชาการ ให้ก้าวหน้า และเป็นประโยชน์ หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางวารสารก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ เชียงรายเวชสารสัญญาว่าจะร่วมพัฒนาวารสารให้เป็นวารสารที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน ยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

เผยแพร่แล้ว: 2023-08-17