ผลการรักษาผู้ป่วยในคลินิกโรคหัวใจล้มเหลวอย่างเข้มข้น ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

Main Article Content

ปริตา บัณฑิตบุญดี
วิศรุต วันไชยธนวงศ์
ธิดารัตน์ หนชัย

บทคัดย่อ

ความเป็นมา ในจังหวัดเชียงรายพบว่ามีผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจำนวนมาก ซึ่งมีปัญหาการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซ้ำใน 1 เดือน การขาดยา ไม่มาตรวจติดตามการรักษา การขาดความรู้ความเข้าใจตัวโรค การไม่หยุดสิ่งกระตุ้นต่อตัวโรค รวมถึงปัญหาด้านผู้ดูแล โดยปัญหาดังกล่าวทำให้การดำเนินโรคแย่ลง ดังนั้นจึงมีการจัดตั้งคลินิกโรคหัวใจล้มเหลวอย่างเข้มข้นในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ขึ้นเพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเหล่านี้


วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจภายใน 12 เดือน และเปรียบเทียบผลการศึกษาก่อนและหลังรักษาในคลินิกโรคหัวใจล้มเหลวอย่างเข้มข้น ประกอบด้วยการกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลจากภาวะหัวใจล้มเหลว การบีบตัวของหัวใจโดยประเมินจากค่า left ventricular ejection fraction (LVEF) และประเมินอาการของผู้ป่วยจาก 6 minute walk test


วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาย้อนหลังในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวชนิดหัวใจบีบตัวได้น้อย (Heart failure reduced ejection fraction) ที่เข้ารักษาในคลินิกโรคหัวใจล้มเหลวอย่างเข้มข้น โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตั้งแต่กรกฎาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2565 วิเคราะห์อัตราเสียชีวิตจากโรคหัวใจใน 6 และ 12 เดือน เปรียบเทียบผลการรักษาเทียบก่อนและหลังในกลุ่มเดียวกันโดยวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ (Repetitive measurement)


ผลการศึกษา มีผู้ป่วยในการศึกษานี้ทั้งหมด 67 ราย พบว่าอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจที่ 6 และ 12 เดือนคือร้อยละ 10.45 และร้อยละ 16.42 สาเหตุที่เข้ารักษาในคลินิกมากที่สุดคือ การขาดยาร้อยละ 85.07


ผลการรักษาของผู้ป่วยก่อนและหลังรักษาในคลินิกโรคหัวใจล้มเหลวอย่างเข้มข้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยการรักษาซ้ำในโรงพยาบาลจากภาวะหัวใจล้มเหลวลดลง (ร้อยละ 26.87 เทียบกับร้อยละ 24.24, P<0.001) ค่าเฉลี่ย LVEF และค่า 6 minute walk test เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 42.89 ± 14.73 เทียบกับร้อยละ 20.02 ± 6.86, P<0.001 และ 375.07 ±105.11 เมตร เทียบกับ 444.42 ± 114.10 เมตร, P< 0.001 ตามลำดับ)


สรุปและข้อเสนอแนะ การรักษาในคลินิกโรคหัวใจล้มเหลวอย่างเข้มข้นโดยสหสาขาวิชาชีพสามารถช่วยลดการกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลจากภาวะหัวใจล้มเหลว เพิ่มการบีบตัวของหัวใจและลดอาการในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวได้ แต่ยังพบอัตราการเสียชีวิตใน 1 ปีที่ค่อนข้างสูงซึ่งอาจเนื่องจากเป็นผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงและมีปัญหาในการรักษามาก่อน ดังนั้นผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจึงควรได้รับการรักษาในคลินิกหัวใจล้มเหลวที่ดูแลอย่างองค์รวม

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Heidenreich PA, Bozkurt B, Aguilar D, Allen LA, Byun JJ, Colvin MM, et al. 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the Management of Heart Failure: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2022;145(18): e895-e1032.

McDonagh TA, Metra M, Adamo M, Gardner RS, Baumbach A, Böhm M, et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2021;42(36):3599-726.

Kanchanavanich S, Promminthikul A. Comprehensive heart failure management program. Chiang Mai: Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital; 2014

Heart Failure Council of Thailand (HFCT) 2019 heart failure guideline. Bangkok: The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage; 2019.

Agostinho JR, Gonçalves I, Rigueira J, Aguiar-Ricardo I, Nunes-Ferreira A, Santos R, et al. Protocol-based follow-up program for heart failure patients: Impact on prognosis and quality of life. Rev Port Cardiol (Engl Ed). 2019;38(11):755-764.

Albert NM, Barnason S, Deswal A, Hernandez A, Kociol R, Lee E, et al. Transitions of care in heart failure: a scientific statement from the American Heart Association. Circ Heart Fail. 2015;8(2):384-409.

Asadi P, Ahmadi S, Abdi A, Shareef OH, Mohamadyari T, Miri J. Relationship between self-care behaviors and quality of life in patients with heart failure. Heliyon. 2019;5(9): e02493.

Ducharme A, Doyon O, White M, Rouleau JL, Brophy JM. Impact of care at a multidisciplinary congestive heart failure clinic: a randomized trial. CMAJ. 2005;173(1):40-5.

Gandhi S, Mosleh W, Sharma UC, Demers C, Farkouh ME, Schwalm JD. Multidisciplinary heart failure clinics are associated with lower heart failure hospitalization and mortality: systematic review and meta-analysis. Can J Cardiol. 2017;33(10):1237-44.

Gustafsson F, Arnold JM. Heart failure clinics and outpatient management: review of the evidence and call for quality assurance. Eur Heart J. 2004;25(18):1596-604

Kim E, Kwon HY, Baek SH, Lee H, Yoo BS, Kang SM, et al. Medical costs in patients with heart failure after acute heart failure events: one-year follow-up study. J Med Econ. 2018;21(3):288-93.

Howlett JG, Mann OE, Baillie R, Hatheway R, Svendsen A, Benoit R, et al. Heart failure clinics are associated with clinical benefit in both tertiary and community care settings: data from the Improving Cardiovascular Outcomes in Nova Scotia (ICONS) registry. Can J Cardiol. 2009 ;25(9): e306-11.

Crespo-Leiro MG, Anker SD, Maggioni AP, Coats AJ, Filippatos G, Ruschitzka F, et al. European Society of Cardiology Heart Failure Long-Term Registry (ESC-HF-LT): 1-year follow-up outcomes and differences across regions. Eur J Heart Fail. 2016;18(6):613-25.

Janwanishstaporn S, Karaketklang K, Krittayaphong R. National trend in heart failure hospitalization and outcome under public health insurance system in Thailand 2008-2013. BMC Cardiovasc Disord. 2022;22(1):203.

Maharak C. Outcomes of patients admitted with Heart failure at Phang Nga Hospital. Region 11 Medical Journal. 2019; 33(2): 311–26.

McMurray JJV, Solomon SD, Inzucchi SE, Køber L, Kosiborod MN, Martinez FA, et al. Dapagliflozin in patients with heart failure and reduced ejection fraction. N Engl J Med. 2019;381(21):1995-2008.

Marques I, Abreu S, Bertão MV, Ferreira B, Ramos RL, Lopes J, et al. Characteristics and outcomes of heart failure hospitalization before implementation of a heart failure clinic: The PRECIC study. Rev Port Cardiol. 2017;36(6):431-8.

McAlister FA, Youngson E, Kaul P, Ezekowitz JA. Early follow-up after a heart failure exacerbation: the importance of continuity. Circ Heart Fail. 2016;9(9): e003194.

Promwong W, Meenongwah J, Veerakul S, Plookcharoen W. Clinical outcomes of patients with heart failure at the Heart Failure Clinic, Sunpasitthiprasong Hospital. Vajira Medical Journal.2012 ; 65(5) :373-86.

Saxena FE, Bierman AS, Glazier RH, Wang X, Guan J, Lee DS, et al. Association of early physician follow-up with readmission among patients hospitalized for acute myocardial infarction, congestive heart failure, or chronic obstructive pulmonary disease. JAMA Netw Open. 2022;5(7): e2222056.

Srisuk N, Cameron J, Ski CF, Thompson Dr. Trial of a family-based education program for heart failure patients in rural Thailand. BMC Cardiovascular Disorders .2014; 14:173

Tromp J, Bamadhaj S, Cleland JGF, Angermann CE, Dahlstrom U, Ouwerkerk W, et al. Post-discharge prognosis of patients admitted to hospital for heart failure by world region, and national level of income and income disparity (REPORT-HF): a cohort study Lancet Glob Health. 2020;8(3):e411-22.

Weinstein JM, Greenberg D, Sharf A, Simon-Tuval T. The impact of a community-based heart failure multidisciplinary team clinic on healthcare utilization and costs. ESC Heart Fail. 2022;9(1):676-84.