อัตราการเจ็บครรภ์คลอดก่อนการนัดผ่าตัดซ้ำในหญิงที่อายุครรภ์ 38 สัปดาห์เทียบกับอายุครรภ์ 39 สัปดาห์กับผลลัพธ์ต่อมารดาและทารกในโรงพยาบาลน่าน

Main Article Content

ศิรประภา ขรวงศ์

บทคัดย่อ

ความเป็นมา : สมาคมสูตินรีแพทย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมในการวางแผนผ่าตัดคลอดคือช่วงอายุครรภ์ตั้งแต่ 39 สัปดาห์เนื่องจากผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ต่อมารดาและทารกต่ำที่สุด แต่อย่างไรก็ตามความสมบูรณ์ของระบบหายใจทารกแตกต่างกันในแต่ละอายุครรภ์ตามเชื้อชาติ บางการศึกษาพบว่าการวางแผนผ่าตัดคลอดก่อนอายุครรภ์ 39 สัปดาห์ไม่ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ของมารดาและทารก


วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาอัตราการเจ็บครรภ์คลอดก่อนการนัดผ่าตัดและผลลัพธ์ต่อมารดาและทารกในหญิงตั้งครรภ์ที่วางแผนผ่าตัดคลอดอายุครรภ์ 38 และ 39 สัปดาห์ในโรงพยาบาลน่าน


วิธีการศึกษา : การศึกษาย้อนหลังเชิงวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียนของหญิงตั้งครรภ์ที่มีประวัติผ่าตัดคลอดซ้ำอายุครรภ์ 37 - 40 สัปดาห์ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2565


ผลการศึกษา : หญิงตั้งครรภ์ที่เคยผ่าตัดคลอดทั้งหมด 524 ราย เป็นกลุ่มที่วางแผนผ่าตัดที่อายุครรภ์ 38 สัปดาห์ 377 ราย เป็นกลุ่มที่วางแผนผ่าตัดที่อายุครรภ์ 39 สัปดาห์ 147 ราย พบอัตราการเจ็บครรภ์คลอดก่อนนัดผ่าตัดร้อยละ 20.70 และร้อยละ 60.50 ที่อายุครรภ์ 38 และ 39 สัปดาห์ตามลำดับ (p < 0.001) ผลลัพธ์ต่อมารดาและทารกไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้นน้ำหนักเฉลี่ยของทารกในกลุ่มอายุครรภ์ 39 สัปดาห์พบมากกว่ากลุ่มอายุครรภ์ 38 สัปดาห์  (p = 0.021) นอกจากนี้พบการคลอดนอกเวลาราชการและการส่งต่อผู้ป่วยสูงขึ้นในกลุ่มอายุครรภ์ 39 สัปดาห์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.001)


สรุปและข้อเสนอแนะ: อัตราการเจ็บครรภ์คลอดก่อนนัดผ่าตัดในกลุ่มที่วางแผนผ่าตัดที่อายุครรภ์ 39 สัปดาห์สูงกว่ากลุ่มอายุครรภ์ 38 สัปดาห์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และไม่พบความแตกต่างกันของผลลัพธ์ต่อมารดาและทารกของทั้งสองกลุ่ม การวางแผนผ่าตัดคลอดที่อายุครรภ์ 38 – 38 6/7 สัปดาห์อาจเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยลดอัตราการเจ็บครรภ์คลอดก่อนนัดผ่าตัดได้

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Lumbiganon P, Laopaiboon M, Gulmezoglu AM, Souza JP, Taneepanichskul S, Ruyan P, et al. Method of delivery and pregnancy outcomes in Asia: the WHO global survey on maternal and perinatal health 2007-08. Lancet (London, England). 2010;375(9713):490-9.

Kankoon N, Lumbiganon P, Kietpeerakool C, Sangkomkamhang U, Betran AP, Robson M. Cesarean rates and severe maternal and neonatal outcomes according to the Robson 10-Group Classification System in Khon Kaen Province, Thailand. Int J Gynaecol Obstet. 2018;140(2):191-7.

ACOG Committee Opinion No. 761: cesarean delivery on maternal request. Obstet Gynecol. 2019;133(1):e73-e7.

Balchin I, Whittaker JC, Lamont RF, Steer PJ. Timing of planned cesarean delivery by racial group. Obstet Gynecol. 2008;111(3):659-66.

Glavind J, Kindberg SF, Uldbjerg N, Khalil M, Møller AM, Mortensen BB, et al. Elective caesarean section at 38 weeks versus 39 weeks: neonatal and maternal outcomes in a randomised controlled trial. BJOG. 2013;120(9):1123-32.

Roberts CL, Nicholl MC, Algert CS, Ford JB, Morris JM, Chen JS. Rate of spontaneous onset of labour before planned repeat caesarean section at term. BMC Pregnancy Childbirth. 2014;14:125.

Yang XJ, Sun SS. Comparison of maternal and fetal complications in elective and emergency cesarean section: a systematic review and meta-analysis. Arch Gynecol Obstet. 2017;296(3):503-12.

Terada K, Ito M, Kumasaka S, Suzuki S. Timing of elective cesarean singleton delivery and neonatal respiratory outcomes at a Japanese perinatal center. J Nippon Med Sch. 2014;81(4):285-8.

Lwanga SK, Lemeshow S, World Health Organization. Sample size determination in health studies: a practical manual. [internet]. Geneva: World Health Organization;1991[cited 2002 Out 10]. Available from: https://tbrieder.org/publications/books_english/lemeshow_samplesize.pdf

Todumrong N, Somprasit C, Tanprasertkul C, Bhamarapravatana K, Suwannarurk K.

A comparative study of the spontaneous lbor rate in scheduled elective cesarean section at 38 weeks versus 39 weeks of gestation in parturient with previous cesarean section. J Med Assoc Thai. 2016 ;99 Suppl 4:S37-41.

Phaloprakarn C, Tangjitgamol S, Manusirivithaya S. Timing of elective cesarean delivery at term and its impact on maternal and neonatal outcomes among Thai and other Southeast Asian pregnant women. J Obstet Gynaecol Res. 2016;42(8):936-43.

Patel RR, Steer P, Doyle P, Little MP, Elliott P. Does gestation vary by ethnic group? A London-based study of over 122,000 pregnancies with spontaneous onset of labour. Int J Epidemiol. 2004;33(1):107-13.

Matsuo K, Komoto Y, Kimura T, Shimoya K. Is 38 weeks late enough for elective cesarean delivery?. Int J Gynaecol Obstet. 2008;100(1):90-1.

Tita AT, Landon MB, Spong CY, Lai Y, Leveno KJ, Varner MW, et al. Timing of elective repeat cesarean delivery at term and neonatal outcomes. N Engl J Med. 2009;360(2):111-20.

Melamed N, Hadar E, Keidar L, Peled Y, Wiznitzer A, Yogev Y. Timing of planned repeat cesarean delivery after two or more previous cesarean sections--risk for unplanned cesarean delivery and pregnancy outcome. J Matern Fetal Neonatal Med. 2014;27(5):431-8.

Chiossi G, Lai Y, Landon MB, Spong CY, Rouse DJ, Varner MW, et al. Timing of delivery and adverse outcomes in term singleton repeat cesarean deliveries. Obstet Gynecol. 2013;121(3):561-9.

Glavind J, Henriksen TB, Kindberg SF, Uldbjerg N. Randomised trial of planned caesarean section prior to versus after 39 weeks: unscheduled deliveries and facility logistics--a secondary analysis. PloS one. 2013;8(12):e84744.